Hunan-berffeithrwyddSeicoleg

Seicoleg dyn mewn 40 mlynedd. Cyfrinachau seicoleg dynion

Mae seicolegwyr yn dweud mai'r cyfnod anoddaf i ddyn yw 37 i 43 oed. Fe'i gelwir hefyd yn yr argyfwng o oed canol. Mae seicoleg dyn mewn 40 mlynedd yn destun astudio ar gyfer arbenigwyr blaenllaw, gan fod llawer o gwestiynau yn anodd dod o hyd i atebion. Gall y cyfnod angheuol hwn ddinistrio'n sylweddol i holl feysydd bywyd dyn. Ar yr un pryd, nid yn unig y mae'n dioddef o hunan-barch, ond hefyd o fywyd personol.

Achosion o siom

Mae dyn o 35-40 oed yn eithaf rhagweladwy. Nid yw'r dyner yn cael ei synnu mwyach gan ei hwyliau drwg a'i recriwtio cyson. Gallwch roi rhestr fer o "waith" gwrywaidd.

 • "Rwyf am ragor o ryddid, rydych chi'n fy nghyfyngu ac nid wyf yn gadael i mi fyw'n heddychlon." Ac nid yw'n bwysig bod y "buddiannau" hyn yn gwbl anghydnaws â rôl y gŵr.
 • "Rwy'n gweithio llawer, felly byddaf yn byw fel yr wyf am." Er bod y wraig hefyd yn gallu treulio'r diwrnod cyfan yn y gwaith, ac yn y nos i ddelio â'r cartref a'r plant. Beth sy'n bwysig yw beth mae dyn yn ei wneud.
 • "Rydych chi'n fy dilyn a'm gwahardd i gyfathrebu â ffrindiau."
 • "Rydych chi'n fam drwg ac nid ydych wedi codi plant yn iawn." Ar gwestiwn cownter ei wraig: "A beth wnaethoch chi ar y pryd?" - ar y gorau, gallwch gael un ateb: "Gweithio".
 • "Dim ond diddordebau a diddordebau sydd gennych chi , nid oes gennych ddiddordeb yn fy mywyd." Ond os yw'r wraig yn dangos diddordeb yn ei gŵr, fe'i gwelir fel ymyrraeth yn ei le a rheolaeth bersonol .
 • "Dim ond fy arian sydd ei angen arnoch chi."
 • "Mae'r tŷ yn fudr, mae'r plant yn cael eu bridio, nid yw'r bwyd yn flasus". Rhaid gwrando ar y "gân" hon ar gyfer gwragedd y gwŷr 40 oed yn ddyddiol.
 • "Peidiwch â gofyn pam yr wyf yn ymddwyn fel hyn, nid ydych chi'n dal i ddeall."
 • "Pam ydw i'n dioddef? Mae gen i un bywyd, gadewch i ni ysgaru. "

Pan fydd dyn yn troi 40, mae'n meddwl dim ond un peth - i ddianc o'r "carchar" lle'r oedd yn troi allan. Fe'i gormesir gan y ffaith bod rhaid i bob dydd fynd yn ôl at y wrach ddrwg, pan fo cymaint o dylwyth teg hardd o gwmpas. Mae'r "toriad hwn" yn arwain at y ffaith bod y dyn yn difetha'r teulu ac yn cael ei anfon i gwrdd â'r newydd ac anhysbys. Mae'r ffaith nad yw'r bywyd arall bob amser yn well, yn ystod y cyfnod hwn, nid yw'n gofalu am lawer. Mae'n sicr y bydd gwyrth o'i flaen yn dod â hapusrwydd.

Mae'r dyn yn arwr

Dyn 40 oed - dyma'r oedran pan mae'n dechrau crynhoi. Os bydd ganddo rywfaint o lwyddiant, mae'n wir yn ystyried ei fod yn enillydd ac yn dymuno cymeradwyaeth a brwdfrydedd cyffredinol. Yn gyntaf oll gan ei wraig. Ond ni all hi bob amser rannu ei hyder yn eu cyfrinachedd eu hunain. Stopiodd y wraig adfywio'r gŵr a'i ganmoliaeth iddo, sy'n niweidiol iawn i'w ddiffygion. Mae lluniau o ddynion sydd yn y wladwriaeth hon yn aml yn rhoi eu hanfodlonrwydd.

Er mwyn bodloni ei uchelgais, mae dyn yn chwilio am ferch a fydd yn edrych arno gyda llygaid enamored a dal pob gair. Mae'n ymddangos iddo, os nad ydych chi'n dod o hyd i fath gefnogwr nawr, yna bydd hi'n rhy hwyr. Mae'r ofn hwn mor gryf bod dyn yn barod i frwydro yn y pwll gyda'i ben a dinistrio popeth a grëwyd gan y llafur hwnnw.

Mae'r ieuenctid yn llifo i ffwrdd

Mae'r dyn yn dechrau deall bod y pumed degawd wedi cael ei gyfnewid, ac eithrio, mae'r corff yn dechrau chwarae pranks: yna mae'n brifo, yna mae'n lladd. Gwireddu nad yw henaint mor bell i ffwrdd ag yr oedd yn ymddangos ychydig flynyddoedd yn ôl, ac efallai y bydd y blynyddoedd gorau wedi eu gadael ar ôl, yn achosi dyn i banig. Lluniau o ddynion a wneir sawl blwyddyn yn ôl yw cadarnhad arall o hyn.

Diffyg erectile

Ni all merched hyd yn oed geisio deall beth mae hyn yn ei olygu i ddyn. Nid yw ofn impotence na chodi gwan yn mynd i unrhyw gymhariaeth â phrofiadau'r rhyw deg am wrinkle neu cellulite newydd. Mae torri'r swyddogaeth rywiol ar gyfer dynion fel diwedd oes. Pan fydd dyn yn cyrraedd 45 oed, mae ei seicoleg yn newid.

Hyd yn oed os nad oes problem wirioneddol, mae meddyliau o'r fath yn gwneud dyn yn ddig ac yn ymosodol. Mae'n cael ei anafu gan ddiffygion ac mae'n ceisio cael gwared ar y negyddol mewnol. Ond o dan straen, mae testosteron - yr hormon o ymosodol, yn ymledu mewn symiau mawr, felly mae'n ymddangos yn gylch dieflig. Yn aml, mae'r wraig yn dod yn wenyn i'r sefyllfa.

Mae gan seicoleg dyn mewn 40 mlynedd nodwedd nodweddiadol - mae'n canolbwyntio'n llwyr ar ei lwyddiannau ei hun a'n buddugoliaethau agos. Mae'n sicr bod cysylltiadau rhywiol â'i wraig eisoes wedi dod yn ddarfodedig ac nad ydynt yn dod â boddhad. Dim ond ymdeimlad o ddyletswydd sy'n parhau i fod yn ysbrydoli gamp. Yn hytrach, i'r gwrthwyneb. Mae dyn yn teimlo'n anhapus, mae'n sylweddoli bod hawliadau ei wraig yn cael eu arteithio ac y mae'n ei beio am y ffaith nad yw ei freuddwydion wedi cael eu gwireddu eto. Yn ystod yr argyfwng, nid yw'n awyddus i ofalu am blant ac ymledu yn eu problemau, mae'n ymddangos nad yw'n bwysig iddo. Y prif beth nawr yw eich ego eich hun a bodlonrwydd eich anghenion.

Wrth gwrs, ym mhob trafferth, wrth ddeall dyn, mae ei wraig ar fai. Mae'n sicr ei bod wedi peidio â'i ddeall, ei fod ar ei ben ei hun yn y teulu ac mae pawb yn ei ddefnyddio.

Mae'r argyfwng o ddeugain mlynedd yn ddaeargryn go iawn

Mae seicoleg dyn mewn 40 mlynedd yn golygu ei fod yn mynd yn brysur ac nid yw'n meddwl am unrhyw beth. Mae'r syched am ryddid yn gryf iawn, ac ymddengys iddo, os na fyddwch chi'n "neidio i mewn i drên ymadael" nawr, yna bydd hi'n rhy hwyr.

Mae'r seicoleg a'r arbenigwyr cychwynnol yn siŵr bod ymddygiad dyn yn debyg i oedran yn yr oes hon, ac mae'r meddyliau yr un mor ddryslyd. Mae e'n awyddus i gael rhamant a chyffro, dyna pam ei fod yn dechrau tynnu lluniau rhwydd a phawb gyda'i gilydd. Y peth mwyaf diddorol yw bod dyn yn wir yn teimlo ei fod wedi syrthio mewn cariad. Er mwyn ei angerdd, mae'n barod i dwyllo ei wraig ac mae'n anghofio am blant. Rhoddir ysbrydoliaeth iddo yn unig gan y wraig honno nad yw'n hollol fel ei wraig flinedig a drwg.

Sut mae dyn priod 40 oed yn ymddwyn

Nododd bron bob gwraig ei gŵr 40-mlwydd oed newidiadau yn ei ymddygiad, a achosir gan ddiddordeb mewn menywod eraill. Ar ddechrau'r "sbri", efallai na fydd dyn yn bwriadu gadael ei deulu, ond mae tâl rhywiol newydd a emosiynau hir-anghofio yn rhoi'r cymhelliad i fyw ynddo. Wedi'r cyfan, mae'r angerdd dros ei wraig wedi dod i ben yn hir, er nad yw pob menyw yn barod i gydnabod y ffaith hon.

Mae uchafbwynt y gweithgarwch rhywiol yn 30 oed, felly mae'n eithaf naturiol nad yw dyn erbyn hyn yn gryfach yn hyn o beth. Ond nid yw'r sefyllfa hon yn addas iddo, felly mae'n beio'r fenyw ym mhopeth. Yn ei ddealltwriaeth, ni all hi "ei gael".

Cadarnhad o'i theori, mae'r dyn yn chwilio am yr ochr. Gyda menywod newydd, mae'n teimlo'n eithaf hyderus, nad yw'n syndod, oherwydd bod emosiynau'n gryf, ac mae newydd-ddyfodiad bob amser yn cyffroi dychymyg. Ond dros amser, mae popeth yn dychwelyd i arferol, gan ei bod yn amhosibl twyllo natur.

Mae seicoleg dynion yn y teulu yn golygu, os yw gwraig yn derbyn sefyllfa o'r fath ac nad yw'n ystyried ei bod yn angenrheidiol i anafu teulu oherwydd "ffwdineb" ei gŵr, yna gall priodas fodoli mewn cyfryw drefn am nifer o flynyddoedd mwy. Yn fwyaf tebygol, pan fydd yr argyfwng drosodd, bydd y gŵr eto'n dod yn gariadus a gofalgar. Ond nid yw pob menyw yn barod i faddau i fradychu.

Ychydig o ysgariadau

Pan ddaw oed "dyn ar ôl 40", mae ei seicoleg yn newid yn ddramatig. Mae popeth, a geisiodd unwaith, yn ymddangos yn gwbl anhygoel iddo. Mae'n hawdd gadael y teulu ac yn credu'n gryf na fydd ef byth yn dychwelyd yno. Wel, pwy sy'n dychwelyd i'r carchar yn wirfoddol? Ond dros amser, mae ei fywyd gyda dylwyth teg newydd yn troi'n theatr yr anffodus: mae'r dyn yn dechrau ei gymharu â'r wraig "hen", ac, fel y mae'n troi allan, ni all fynd yn gyfan gwbl. Mae eto'n dechrau cael ei feichio â rhwymedigaethau, felly mae'n "dianc" i ble y gall fod ar ei ben ei hun.

Beth i'w wneud i fenyw

Mae yna farn y gall diddordeb dyn gael ei ddychwelyd gyda chymorth delwedd newydd. Ond, fel y dengys arfer, mae hyn yn nonsens cyflawn. Dylech bob amser ofalu amdanoch eich hun ac edrychwch yn dda, waeth beth yw agwedd ei gŵr iddi hi.

Yn fwyaf aml, nid yw dyn yn mynd i'r fenyw sy'n iau nac yn haws, ond i'r un sydd, fel ei fod yn ymddangos iddo, yn ei ddeall yn well ac nad oes angen unrhyw beth, gan gytuno i'w "reolau o'r gêm". Y wraig ifanc hon sy'n denu ef fwyaf. Nid yw am "straenio", yn gwario arian mawr ar lysgaeth ac yn aberthu ei ddiddordebau er mwyn merched. Ond y peth pwysicaf y mae dyn yn chwilio amdani yw newyddion.

Os yw menyw eisiau cadw teulu

Yn yr achos hwn, mae angen iddi gau ei geg a pheidio â thrafod ymddygiad digonol ei gŵr. Os gall menyw ddangos doethineb, bydd y dyn yn "perebesitsya" ac yn dychwelyd i'r teulu. Peidiwch â rhannu eich problem gyda ffrindiau a chymdogion, er mwyn peidio ag achosi clywedon diangen.

Gallwch chi geisio cefnogaeth eich mam-yng-nghyfraith, gan ei bod hi'n prin yn cymeradwyo ymddygiad ei mab priod. Ond weithiau gallwch chi "fynd i mewn i" y sefyllfa gyferbyn: gall y fam-yng-nghyfraith fai y wraig am yr holl drafferthion, oherwydd ei bod hi'n wraig tŷ drwg a chogyddion yn ddiddorol. Ac yn gyffredinol, nid yw gwŷr yn gadael gwragedd da. Felly mae'n werth sawl gwaith i feddwl a ddylid ymyrryd ym mhroblemau teuluol y rhieni.

Pwy yw'r gystadleuydd hwn

Mae'n annhebygol y bydd dyn yn dweud wrthym pwy yw ei feistres a'i gyda hi'n twyllo ar ei wraig. Felly, mae bron pob un o'r menywod yn ceisio cael gwybodaeth yn annibynnol am y gwrthwynebydd, er mwyn peidio â ymladd â'r gelyn gyda'u llygaid ar gau. Ond i ddim yn dda, ac eithrio fel trallod ysbrydol, ni fydd. Yn arbennig, nid oes angen i chi geisio cysylltu â'i feistres a'i bod yn darganfod y berthynas gyda hi. Bydd hwn yn golled ddiamod.

Os yw menyw eisiau cadw teulu, ni allwch yrru gŵr allan ar eich pen eich hun. Pan fydd bywyd yr enaid dros yr ysgwyddau, ni ddylai un wneud penderfyniadau yng ngwres y foment. Yn aml mae dyn yn y cyfnod anodd hwn iddo yn disgwyl i'r wraig gefnogaeth, dealltwriaeth a gweithredu, ond mae'n ymddwyn mor ymosodol bod ei ymddygiad yn gwrthod. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos iddo ef y bydd ef bob amser yn meddwl hynny. Ond beth bynnag bydd yr argyfwng yn dod i ben, ac ni fydd y teulu yn gallu dychwelyd. Fel y mae bywyd yn dangos, ar hyn o bryd mae dyn yn ymddangos i'w wraig sy'n caru hi a'r plant ac yn barod i droi mynyddoedd drostynt.

Sut i helpu dyn

Felly, dyn ar ôl 40 ... Mae ei seicoleg yn awgrymu yn ystod y cyfnod hwn linell ddŵr benodol, sy'n rhannu bywyd yn "cyn" ac "ar ôl". Cyn gynted ag y bydd y wraig yn gweld symptomau cyntaf yr argyfwng, mae'n werth neilltuo mwy o amser i'r dyn, gan ei amgylchynu â gofal anhygoel a chynhesrwydd.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r dyn yn dechrau meddwl am iechyd ac mae'n well ganddo fwyta'n iawn. Mae angen i'r wraig ystyried y nuance hon ac arallgyfeirio neu newid yn gyfan gwbl y diet arferol. Os yw'r gŵr yn eithaf clyfar, bydd yn gwerthfawrogi diwydrwydd ac amynedd ei wraig ac ni fydd yn caniatáu bradychu ar ffurf trawiad. Ar ôl prawf o'r fath, gall eu bywydau newid yn sylweddol a dod yn well fyth nag yr oeddent cyn yr argyfwng. Dylai dyn fod yn ymwybodol o bob gweithred a deall yr hyn y gall arwain ato. Ni ddylai'r anfantais ar gyfer newydd-ddyfodiad, ni waeth pa mor gryf y gallai fod, fod dros reswm a digonolrwydd.

Pedair model o'r argyfwng

Mae seicoleg dyn mewn 40 mlynedd, fel ymddygiad, yn newid yn ddramatig. Mae arbenigwyr yn nodi pedwar model o'r argyfwng.

 • Mae'r byd yn cwympo. Ymddengys dyn nad yw'n llwyddo, mae bywyd yn mynd heibio a bod yr holl ddymuniadau'n parhau heb eu gwireddu.
 • Datblygiad ffug. Mae dyn yn gwbl anfodlon â'i fywyd, er nad oes rheswm amlwg dros hyn. Ond tra ei fod yn arddangos yn hapusrwydd.
 • Ymdrin â theimlad. Mae'n anoddach i rywun sydd â meddwl o'r fath oresgyn argyfwng.
 • Gweithredu llawn. Mae dyn sy'n hyderus yn ei alluoedd ac nid yw'n dioddef o gyfadeiladau cudd yn gorwneud y cyfnod anodd hwn gyda'r colledion lleiaf. Nid yw'n difetha'r teulu ac nid yw'n mynd i bob difrifol. Mae bywyd wedi dysgu iddo fod yn rhaid datrys problemau, heb eu rhedeg oddi wrthynt.

Gan wybod cyfrinachau seicoleg dynion, gallwch oroesi'r argyfwng angheuol heb ddifetha eich bywyd a pheidio â pheri poen i gwmpas pobl sy'n caru a phrofi yn ddiffuant.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.