GyfraithCyfraith droseddol

Y pynciau trosedd mewn cyfraith droseddol: cysyniad, mathau, symptomau. bwnc arbennig o drosedd yn y gyfraith droseddol a'i arwyddocâd. Y gwrthrych ac yn destun trosedd mewn cyfraith droseddol

Trosedd - gweithred beryglus i gymdeithas - yn cael eu gwneud gan bobl benodol. Ym mhob achos, maent yn dod o hyd i'r nodweddion unigol sy'n ymwneud ymhlith pethau eraill â nodweddion y troseddwr. Mae'r cysyniad o droseddau destun y gyfraith droseddol o Rwsia yn cyfuno yr eiddo mwyaf nodweddiadol o'r person sy'n cyflawni tramgwydd. Gadewch i ni edrych arnynt yn fanwl.

Mae pynciau'r y drosedd: y cysyniad a nodweddion

cyfraith droseddol llunio nodweddion penodol sy'n nodweddu'r person fod yn atebol. troseddwr yn y gyfraith droseddol o Ffederasiwn Rwsia yn un o'r categorïau allweddol. Mae'n gymhleth o nodweddion. Yn absenoldeb unrhyw gyswllt yn y system o berson nad ellir eu dal yn atebol. Mae'r broblem o destun troseddau yn y gyfraith droseddol yn ystod y cam presennol o ddatblygiad athrawiaeth cyfreithiol sy'n gysylltiedig â sefydlu person bwyll a godir o dan amheuaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn yn unig fater sy'n gysylltiedig ag anawsterau.

Y gwrthrych ac yn destun trosedd mewn cyfraith droseddol

Mewn unrhyw ran o'r weithred o ddwy brif ran yn bresennol. Maent yn nodweddu y gwrthrych a'r destun y trosedd. Yn y gyfraith droseddol, ystyrir trefniant o'r fath yw bod yn orfodol i'r holl staff. Mae un rhan yn disgrifio'r gwrthrych y mae'r trosedd yn ymrwymedig. Er enghraifft, gallai fod yn iechyd, eiddo, bywyd, dde. Mae'r ail ran yn ymdrin â'r person sy'n gyfrifol am y weithred. Mae'n ffurfio, er enghraifft, meini prawf megis presenoldeb a natur y bwriad. Troseddwr yn y gyfraith droseddol o Ffederasiwn Rwsia yn byw unigol. Yn ôl Celf. 5 y Cod Troseddol, nid oes modd i erlyn y sefydliad (endid cyfreithiol), anifail, gwrthrych difywyd. Mae'r ddeddfwriaeth yn clymu gyfrifoldeb grym y dinesydd, y troseddwr, yn ymwybodol eu gweithredoedd, i lywodraethu nhw. Mae'r nodweddion hyn yn cael dynion yn unig. Yn achos yr erlyniad o endidau cyfreithiol o dan y dibenion Cod Troseddol o gosb (er mwyn atal gweithredoedd newydd cywiro y convict) yn anghyraeddadwy. Mae'n cael ei achosi gan yr un wir, mae'n cynnwys yn y ffaith mai bwriad sancsiynau troseddol yn cael effaith yn unig ar bobl.

Y gallu i adnabod camau gweithredu

Mae'r cysyniad o destun trosedd mewn cyfraith droseddol yn agos gysylltiedig â chynhwysedd. Nid yw'r gallu i ddeall eu gweithredoedd eu hunain ac yn rheoli eu ymddangos yn bersonol arferol feddyliol yn dod o enedigaeth. Yr oedran gorau posibl o gaffael - 16 oed. Ar y pwynt hwn, eisoes â rhywfaint o brofiad person Meini prawf rhagolygon a chanfyddiadau yn cael eu ffurfio. Yn 16 oed, mae y gallu i ddeall natur eu gweithredoedd ymddygiadol o ran defnyddioldeb i eraill. Testun y drosedd, a thrwy hynny, yn gwasanaethu y sawl a cyflawni gweithred sy'n gyfystyr yn fygythiad i gymdeithas, a gall, yn ôl y gyfraith, yn gyfrifol amdano.

camau troseddol

Mae'n berthnasol i ddinasyddion, dramorwyr a phobl heb ddinasyddiaeth. Bydd cynrychiolwyr Diplomyddol ac endidau eraill cynysgaeddir â imiwnedd pan fyddant yn cyflawni trosedd ar y diriogaeth Rwsia yn cael ei gynnal yn atebol yn unol â safonau rhyngwladol. Mae'r sefyllfa hon yn ei ddarparu mewn Celf. 11 awr. 4 CC. Nid yw presenoldeb imiwnedd rhag erlyniad, yn unol â'r gyfraith ddomestig yn dweud bod yn achos o dorri normau, ni fydd personau o'r fath yn gweithredu fel asiantau'r drosedd. Yn y gyfraith droseddol, caniateir mewn achosion o'r fath, mae'r esemptiad rhag atebolrwydd am resymau nad ydynt yn ailsefydlu.

meini prawf

Arwyddion y troseddwr yn y gyfraith droseddol ar gyfer y canlynol:

 1. Cyflawni oedran penodol.
 2. Unigol.
 3. Bwyll.

Ystyrir y meini prawf hyn yn cael eu hanfodol. Maent yn meddu ar unrhyw bwnc o drosedd ar y gyfraith droseddol Rwsia. Yn ychwanegol at feini prawf sylfaenol, ynysig a dewisol. Mae ganddynt bwnc arbennig o'r drosedd. Yn y gyfraith droseddol a ddarperir ar gyfer pobl o'r fath, yn tueddu i fod cosb fwy difrifol.

oed

Ni all dinasyddion ifanc wasanaethu fel y pynciau y drosedd. Yn ôl y gyfraith droseddol, yn sail ar gyfer sefydlu yr oed y gall person fod yn atebol, mae mân lefel o ymwybyddiaeth. Efallai na fydd plant dan oed yn ddigon ymwybodol o'u gweithredoedd a rheoli ei ymddygiad. ymagwedd wahaniaethol Troseddol at y cwestiwn o benderfynu ar yr oedran y gall dinasyddion yn cymryd rhan fel pynciau o drosedd. Yn y gyfraith droseddol, ar gyfer y rhan fwyaf o'r gweithredoedd a osodwyd gyda chyfrifoldeb llawn 16 mlynedd. Fodd bynnag, mae'r Cod yn darparu nifer o erthyglau lle yr isafswm oedran yn cael ei ostwng i 14 mlynedd. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, yn cynnwys yr eitem. 105 (llofruddiaeth), Celf. 131 (treisio), st.205 (terfysgaeth), ac eraill (cyfanswm o 20 o erthyglau). Ystyrir pob gweithred hyn yn cael eu fwriadol. Lleihau yr isafswm oedran yn cael ei achosi gan perygl cyhoeddus arbennig y troseddau hyn.

eithriad

Fel amlygiad o egwyddor dyneiddiaeth a chyfiawnder yn hyrwyddo gyfradd y mae pobl ifanc sydd wedi cyrraedd yr oed a nodir uchod, ond sy'n cael eu nodweddu gan yr ôl-groniad o ddatblygiad meddwl (nid ei achosi gan anhwylder meddwl), ni all fod yn ymwneud fel troseddwr. Yn y gyfraith droseddol, yn rhagofyniad ar gyfer cymhwyso cosbau ar y troseddwr yn gwasanaethu ei allu i ddeall eu hymddygiad a'u rheoli. Yn yr achos uchod, nid oherwydd y bwlch o ran datblygu yw person yn cael y gallu ar adeg cyflawni'r weithred.

oedolion

Mewn rhai achosion, gallant ond wasanaethu fel y pynciau y drosedd. Yn y gyfraith droseddol, gyda'r 18fed pen-blwydd y natur arbennig gweithredoedd cysylltiedig. Gallant wneud dim ond y rhai sydd wedi cyrraedd 18 oed. Erbyn gweithredoedd o'r fath, er enghraifft, yn cynnwys cyfranogiad mân mewn gweithgareddau gwrthgymdeithasol troseddol neu eraill, ac osgoi talu o wasanaeth milwrol amgen ac yn y blaen.

ychwanegol

Mae rhai cyfansoddiadau yn cyfateb i oedran hŷn. Er enghraifft, ar gyfer gwneud penderfyniadau yn fwriadol anghyfreithlon neu weithred arall efallai yn cael eu cosbi yn unig farnwr. Hynny yw, ymhlith pethau eraill, rhaid i'r person hwn gyrraedd 25 mlynedd o leiaf. terfynau uwch yn nodweddiadol ar gyfer meddygon, capteiniaid llong. Felly, gall y oedran wahaniaethu mathau o endidau droseddau. Mewn cyfraith trosedd yn yr holl gyfansoddiadau yn cael eu nodweddu gan y meini prawf sylfaenol. Nodweddion ychwanegol yn caniatáu i ddyrannu rhai o'r gweithredoedd mewn categori ar wahân. Fe'i gelwir yn arbennig.

oed y sefydliad

Yn ei ddiffiniad, mae angen nodi'n gywir nifer, blwyddyn a mis geni. Mewn achosion arbennig, yr arbenigedd a ddefnyddiwyd. Arddegau cyfaddef cyrraedd yr oedran priodol, yn unol â'r farn arbenigol ar y nifer lleiaf o flynyddoedd. Os yw dyddiad ei eni yn anhysbys, y cyfrif yn dechrau o'r diwrnod ar ôl y dyddiad swyddogol geni. Os bydd yr arbenigwyr eu galw am flwyddyn yn unig, bydd y pen-blwydd fydd y diwrnod olaf y flwyddyn hon.

bwyll

Mae hwn yn faen prawf angenrheidiol arall, y mae'n rhaid iddo gael y troseddwr. Yn y gyfraith droseddol y Ffederasiwn Rwsia i gael eu cosbi am eu gweithredoedd yn unig y gall person gall. Gall triniaeth feddygol gorfodol yn cael eu cymhwyso i ddinasyddion anghyfrifol. Ni ystyrir cosb. Gelwir bwyll yn gyflwr meddwl lle mae person yn ystod o gyflawni y weithred yn gallu deall natur gweithredoedd a rheoli. Ei fod nid yn unig yn ymwybodol o'r gwir, ond hefyd gwerthoedd cymdeithasol a gweithredoedd yn cael eu harwain yn ymwybodol ganddynt. Mae'n rhyfedd yn unig i iechyd meddwl ac mewn pobl llawn feddyliol.

Meini prawf meddygol a chyfreithiol

Maent yn cael eu defnyddio mewn cyfraith droseddol i esbonio'r gwallgofrwydd. maen prawf cyfreithiol yn cael ei benderfynu gan y llys. Y Comisiynydd ar gyfer ystyried y corff achos troseddol yn asesu'r person a gyflawnodd y weithred, fel yr anallu i ddeall natur o weithredoedd ymddygiad ac yn uniongyrchol atynt. Yn ôl meini prawf meddygol y rhesymau o fath gyflwr. Wrth iddynt, yn arbennig, yn y meddwl oedi poenus, datblygiadol. Ar yr un pryd, nid yw pob groes yn cael ei gydnabod fel arwydd o wallgofrwydd. Yn cael eu hystyried dim ond y rhai a gyflawnodd y drosedd yn atal person i fod yn ymwybodol o'u hymddygiad. Er enghraifft, dangosodd y troseddwr arwyddion o arafwch meddwl, cam retardation ysgafn. Yn ôl arbenigwyr, nid yw'r clefyd hwn yn cau allan y posibilrwydd i ddinasyddion i ddeall y perygl ei weithredoedd a'r gallu i'w harwain. Yn seiliedig ar farn arbenigwyr, bydd y llys yn cydnabod yr endid cyfrifol.

bwnc arbennig o drosedd mewn cyfraith droseddol

Ynghyd â'r pwyll ac oedran troseddwr atebolrwydd priodol efallai fel y dywedwyd uchod, nodweddion ychwanegol. Gellir eu nodir yn y gyfraith neu yr hawl i fynd ymlaen oddi wrth y normau. Mae'r nodweddion hyn yn cyfyngu ar yr ystod o endidau a allai fod yn gysylltiedig am droseddau penodol. meini prawf o'r fath y tu allan i gwmpas y gofynion cyffredinol. Maent yn cael eu nodweddu gan adeiladau amrywiol dinasyddion.

manyleb y cyfansoddiadau

Mae'r deddfwr llunio gyfrifoldeb arbennig mewn perthynas â gweithredoedd penodol. Mae hyn oherwydd nifer o resymau. Yn y lle cyntaf, dim ond gall rhai pynciau wneud yn siŵr gwirionedd troseddau. Mae nifer o gamau gweithredu yn cyrraedd y lefel o berygl i gymdeithas, gan achosi i'r angen i wneud cais cosb ddifrifol, dim ond pan fyddant yn cael eu cynnal y person sydd â meini prawf penodol. Er enghraifft, gall llwgrwobr ei gael, ac nid yn swyddogol. Ond perygl cyhoeddus yn codi dim ond pan ymhlyg yn weithiwr asiantaeth impiad ers ymddygiad o'r fath destabilizes weithrediad arferol y strwythur pŵer.

Rôl y nodweddion

Gwerth cyfreithiol y pwnc o drosedd mewn cyfraith droseddol yn cael ei wella gyda meini prawf ychwanegol. Rôl y comin (cyffredin ar gyfer pob fformwleiddiadau) a nodweddion arbennig yn wahanol. Felly, yn absenoldeb o leiaf un o'r arwyddion cyffredin o drosedd yn cael ei ffurfio. Mae'r sefyllfa yn wahanol â'r meini prawf ychwanegol. Os nad yw'r eiddo yn cael eu datgelu pwnc arbennig, mewn rhai achosion, atebolrwydd troseddol yn cael eu heithrio yn gyfan gwbl, mewn achosion eraill - newid dim ond y cymhwyster y drosedd.

Dosbarthiad o feini prawf ychwanegol

Efallai Nodweddion arbennig gael eu gwahanu gan resymau fel:

 1. Rhyw.
 2. Cenedligrwydd (dinesydd, estron, person heb ddinasyddiaeth).
 3. Statws priodasol (plant, rhieni neu bobl yn eu amnewid).
 4. Agwedd at ddyletswydd milwrol.
 5. statws Job.
 6. dyletswyddau proffesiynol.
 7. Mae'r sefyllfa arbennig sy'n gysylltiedig â'r comisiwn o dramgwydd troseddol (yn euog o drosedd ddifrifol, euogfarnau blaenorol, recidivist, sy'n gwasanaethu am dymor yn y ddalfa).
 8. Mae natur y gwaith a gyflawnir (aelod o'r pwyllgor etholiadol, un o weithwyr y mae eu gwaith yn dod â gwybodaeth sy'n ffurfio'r cyfrinach y wladwriaeth, y gwerthwr).

Datblygu cyfraith droseddol bob amser wedi cael ei hebrwng gan tuedd cyson i gynyddu nifer y trenau â meini prawf endidau arbennig. Y Cod yn bresennol tua 40% o'r erthyglau hyn. Mae'r rhan arbennig 2 yn cynnwys pen y mae'r system bresennol safonau perthnasol. Mae'r rhain yn cynnwys, yn benodol, yn cynnwys troseddau yn erbyn grym y wladwriaeth, budd y gwasanaeth sifil a gweithgareddau awdurdodau lleol, y gwasanaeth milwrol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.