Newyddion a ChymdeithasNatur

Pysgod Baikal: y disgrifiad rhestr

Mae'r llyn dŵr croyw mwyaf ar y blaned - Llyn Baikal. Ei ddyfnder yn 1637 metr, ac oedran gorff unigryw hon o ddŵr, yn ôl gwyddonwyr, yn fwy na blynyddoedd miliwn pump ar hugain.

damcaniaeth ymysg ymchwilwyr llyn sydd Baikal - yn y môr yn y dyfodol: efe a dim arwyddion o heneiddio, ei glannau yn ymestyn yn gyson. Yr unig afon yn llifo o'r llyn, yn Angar, y mae ei hyd - 1779 cilomedr. Angara ehangaf (863 m) a'r mwyaf yn y byd.

pysgod Baikal yn hysbys, nid yn unig yn Siberia, y gogoniant iddo bell yn ôl croesi ffiniau ein gwlad. Am ei blas y chwedlau. Sychu neu fygu omul - rhodd draddodiadol sy'n Siberians ddod â'ch ffrindiau mewn nifer o ddinasoedd Rwsia. Ar ôl i chi roi cynnig prydau o bysgod Baikal, y rhan fwyaf o deithwyr yn cynllunio eu taith nesaf i Llyn Baikal, er mwyn unwaith eto fwynhau natur godidog a blas mwg pysgodyn gwyn, penllwydion a arogl o pysgodyn gwyn fygu rostio a golomyanka sych.

gwarchodfa Baikal

Er mwyn gwarchod y unigryw natur Llyn Baikal yn 1969 Gwarchodfa Biosffer, sydd wedi ei leoli ar lan ddwyreiniol y llyn ei sefydlu yma. Mae mewn tiriogaeth eang - yn y 167,871 hectar o fynyddoedd Khamar-Daban. Mae ffiniau'r Warchodfa Natur Baikal ar yr afonydd a'r Mishikha Vydrin. Baikal mynyddoedd o amgylch - mae'n rhwystr naturiol yn erbyn ffrydiau aer dwyn rhyddhau dwys o waddodion.

Mae'r warchodfa yn cael ei arbed cannoedd o rywogaethau unigryw o fflora a ffawna. cynrychiolwyr Prin y Warchodfa Baikal byd tanddwr enwog. Pysgod ynddo yn dod o hyd ddeuddeg rhywogaeth. Mae hyn yn bennaf llin, brithyll a phenllwydion. Mae'r mathau yn dod yn ystod silio yn yr afon, ac ar ddiwedd yr haf unwaith eto yn dod yn ôl i mewn i'r llyn, lle maent yn treulio'r gaeaf.

Mathau o bysgod Baikal

Ac yn union yn y llyn (gan gynnwys ardaloedd gwarchodedig), mae mwy na hanner cant o rywogaethau o bysgod. Dim ond pymtheg ymwneud â nifer o bysgota. Yr enwocaf ohonynt yn y penllwyd, pysgodyn gwyn a Cisco. Mewn nifer llai o gyffredin pysgod Baikal gwerthfawr fath fel Baikal stwrsiwn, brithyll, llyswennod a llin. Yn ogystal, yn byw yn y glwyd llyn, IDE, rhufell.

Yn ôl data diweddar, cyfanswm y biomas o bysgod yn y llyn yw tua 230,000 o dunelli, gan gynnwys 60,000 o dunelli o bysgota. Cynyddu nifer o rywogaethau pysgod werthfawr yn Irkutsk ei greu Ltd "Baikal pysgod", gweithgareddau y byddwn yn siarad am yn nes ymlaen.

Isod rydym yn cyflwyno rhestr o'r mathau mwyaf cyffredin o bysgod llyn i chi:

 • brithyll;
 • llin;
 • Cisco;
 • torgoch arctig;
 • pysgodyn gwyn;
 • penllwyd;
 • penhwyad;
 • idiaid;
 • merfog
 • dace Siberia;
 • minnow;
 • rhufell Siberia;
 • minnow;
 • carp;
 • lin;
 • carp Amur;
 • torgoch Siberia;
 • catfish Amur;
 • Siberia Chipper;
 • burbot;
 • pentewyn Rota;
 • 27 rhywogaeth shirokolobok;
 • golomyanka;
 • sculpin.

Gael gyfarwydd gyda rhai manylion.

pysgodyn gwyn

Mae'r llyn pysgod dŵr oer sy'n spawns ac yn byw yn y llyn. Mae'r boblogaeth yn cael ei gynrychioli gan y llyn a'r afon a ffurflenni llyn, cael y statws isrywogaeth. Maent yn wahanol yn y nifer o rakers tagell, graddfeydd tyllog lleoli yn y llinell ochrol. Ffurflen Pysgod Baikal llyn pysgodyn gwyn Mae 25-35 tagell rakers. Mae'r pysgod hyn yn tueddu i silio yn y llyn.

SIG-cefngrwm pysgodyn gwyn - ffurflen afon yn cael llawer llai o briger, uchafswm pedwar ar hugain. y pysgod yn y llyn, yn ogystal â'i llednentydd yn y fynedfa, mae'n treulio bywyd mewn mudo gyson. Fel arfer spawns mewn afonydd, 250 km o'r geg, ac yn bwydo mewn dyfroedd llyn. Yn wahanol i'w perthnasau o'r llyn yn eithaf isel ac yn tynn graddfeydd corff.

Pysgodyn gwyn lledaenu bron i gyd dros y llyn, ond mae'r crynodiad mwyaf yn cael ei nodi yn y Barguzin a Bae Chivyrkuisky, ar y dŵr bas Selenga ac yn y Môr Bach. Yn aml, mae'n digwydd yn yr ardal cyn-aberoedd yr afonydd a'r Upper Angara Kichera. Pysgodyn gwyn well gan dŵr bas gyda phridd tywodlyd. Cynrychiolwyr o ffurflenni llyn-afon yn byw ugain metr o ddyfnder. Yn y gaeaf maent yn disgyn i ddyfnder o 150 m, ac mae'r gwanwyn a'r haf - 40-50 metr.

Mae pwysau cyfartalog bum sbesimenau yn 500 gram, saith-meat pwyso hanner cilogram, ac erbyn 15 mlynedd y gall pwysau'r pysgod yn cyrraedd 5 kg. Pysgotwyr yn honni eu bod yn gallu dal pysgodyn gwyn pwyso mwy na 10 kg. Pysgodyn gwyn - pysgodyn Baikal gwerthfawr, pa bysgod, yn ôl gwyddonwyr, bellach yn angenrheidiol i dorri, yn enwedig yn ystod silio. Er mwyn cynyddu ei rhif fod yn bridio artiffisial gyda'r magu ffrio orfodol. Mae'r broses hon yn cymryd i ystyriaeth nodweddion ecolegol yr holl gamau datblygu.

omul

Baikal pysgod omul ei gyflwyno mewn pum poblogaethau y llyn:

 • cenhadol;
 • Selenga;
 • Chivyrkui;
 • Gogledd Baikal;
 • Barguzin.

Hyd yn oed cyn cyrraedd y llyn, byddwch yn dod o hyd i'r Cynrychiolydd pysgodyn gwyn mwyaf enwog a blasus - Gogledd Baikal. Gellir ei weld yn yr holl allfeydd yn y dinasoedd, gorsafoedd trên, mewn pentrefi bach. Ar y ffordd, bydd y bobl leol yn cynnig i chi sychu a halltu omul, a phan fyddwch yn cyrraedd y llyn gallwch weld y ffres-dal Arctig Cisco.

Baikal Omul - pysgodyn perthyn i'r pysgodyn gwyn genws, teulu eog. Mae unwaith yn enfawr ac yn hynod boblogaidd yn trigo yn Llyn Baikal, heddiw gostwng yn sylweddol o ran maint, ac, yn anffodus, ar fin diflannu. Mae hyd ei gorff yn awr yn fwy na hanner cant o gentimetrau ac yn pwyso tri cilogram.

Y mwyaf poblogaidd ymhlith twristiaid, o ran hynny, ac mae'r bobl leol yn mwynhau - cisco ysmygu. Mae wir yn ddanteithfwyd yn wir, nid yn unig yn ein gwlad, ond hefyd dramor. Mae'r pysgod Baikal gwerthfawr, cig sydd â blas arbennig iawn na ellir ei gymysgu â'r llall. Mae'n feddal iawn ac yn seimllyd. Gyda'r paratoi cywir mae'n ymddangos blas anarferol y mae'n ac werthfawrogi. Mae'r rhan fwyaf o'r ymwelwyr am y tro cyntaf i flasu berffeithrwydd hwn, yn dadlau nad oes dim byd yn fwy blasus nad ydynt wedi bwyta yn fy mywyd.

mesurau diogelwch

Mae'r pysgod Baikal oherwydd trapio yn rhy ddwys yn ddramatig yn lleihau'r nifer o boblogaethau. Dros yr hanner can mlynedd diwethaf mae wedi cael ei ddal tua deugain mil quintals o bysgod. Am y rheswm hwn, mae rhaglen arbennig ar gyfer pysgodyn gwyn dal ei ddatblygu a'i fabwysiadu yn 1982, a oedd yn ei gwneud yn bosibl i gyfrifo'r cronfeydd wrth gefn, yn ogystal ag i ddatblygu dulliau ar gyfer y seiliau rhesymegol. Yn y blynyddoedd diwethaf, yn gynyddol yn troi at fagu Cisco. Rydym yn gobeithio y diolch i'r gweithgarwch diogelwch hwn lluniau pysgod Baikal y gallwch weld isod, yn cael eu cynnal, bydd y boblogaeth yn cynyddu.

penllwyd

Baikal penllwyd White yn isrywogaeth o'r penllwyd Siberia. Yn Llyn Baikal, pysgodyn hwn yn byw bron ar y lan, yn fwyaf cyffredin yn y rhan ddwyreiniol, lle nad yw'r dyfnder yn fwy na thri deg metr. Ar gyfer silio umber well gan bas tywod gyda graean a gwaelod neu roliau. Silio yn dechrau ar ddiwedd mis Ebrill ac yn para tan ganol mis Mai. Ar hyn o bryd, tymheredd y dŵr yn amrywio o 7.5 i +14,6 ° C.

Yn ystod y cyfnod paru, newid lliw penllwyd: y corff gwrywaidd yn dod yn llwyd tywyll, gyda lliw llewyrch metelaidd. A thros y esgyll pelfig, asgell ddorsal ymddangos ar y smotiau copr-goch. Mae'r ymyl uchaf y asgell ddorsal ei addurno gydag ymyl coch tywyll. datblygu wy o'r math hwn yn para tua dwy ar bymtheg diwrnod.

stwrsiwn

Mae'n yw'r hynaf a'r pysgodyn mwyaf yn y Baikal Kamchatka. Gall yr wybodaeth gyntaf am y peth i'w gael yn yr adroddiadau Nikolaya Spafariya a Avvakum, a ymwelodd â'r llyn rhyfeddol yn gynnar yn y XVII ganrif. Mae nifer enfawr o stwrsiwn ynddo Nododd I. G. Gmelin (1751), pan ddisgrifiodd ei daith trwy Siberia. I. G. Georgi - a elwir naturiaethwr-anturiaethwr - ar ddiwedd y XVII ganrif, a ddisgrifir yn fanwl yn ei nodiadau stwrsiwn sy'n byw yn y llyn, yn ogystal â physgota pysgod hwn yn yr afon Selenga.

Am flynyddoedd lawer bu'n astudio stwrsiwn Baikal A. G. Egorov. Gwnaeth waith mawr ar yr astudiaeth o aberoedd, baeau, gan ddisgrifio ei faint, dosbarthiad, bioleg a physgodfeydd mewn gwahanol rannau o'r llyn. Mae'r awdur yn Rwsia enwog V. P. Astafev ei alw "King-pysgod".

Stwrsiwn - yr unig gynrychiolydd o bysgod cartilagaidd yn y llyn. Mae ei amrywio lliw o frown golau i frown tywyll, bol bob amser yn sylweddol ysgafnach. Ar hyd y corff cyfan pum rhes o zhuchek esgyrn arbennig, a rhyngddynt - platiau esgyrn bach yn cael siâp gwahanol. asgell ben cynffonog, yn fwy penodol, ei llabed uchaf yn llawer hwy na'r gwaelod.

Lle stwrsiwn cyffredin?

Y stwrsiwn mwyaf cyffredin yn y delta o'r afon Selenga, yn y baeau Llyn Baikal. Mae'n byw ar ddyfnder o hyd at hanner can metr. Yn yr hydref, yn ystod gwyntoedd cryfion, gall fynd i ddyfnder o 150 metr. Winters yn cegau afonydd mawr yn y pyllau. Yn ystod y flwyddyn mae'r pysgod yn tyfu i gyfartaledd o 5-7 cm. Mae'r oedolion yn cyrraedd mesurydd neu fwy o hyd ac yn pwyso 100 kg. stwrsiwn Baikal wedi'i rhestru yn y Llyfr Coch o Rwsia a Buryatia, fel rhywogaeth, yn brin.

sors pysgod

Ar gyfer afonydd mawr a bach i mewn i'r llyn "yn dod" yn adnabyddus yn Siberia pysgod: draenogiaid a penhwyaid, IDEs a brwyniaid, rhufellod a carp, fodd bynnag, mae Baikal dwfn nid oedd yn derbyn, oherwydd mae dyfnder arall, bwyd arall, tymheredd gwahanol. Mae'r pysgod yn gyfarwydd mewn torllwyth - ar y baeau bas Llyn Baikal, a syrthiodd sewin a Lenka i mewn i'r llyn ar yr isafonydd mawr o Llyn Baikal, a gellir eu gweld mewn aberoedd.

Mae trigolion dyfnderoedd dŵr croyw

Tua ugain o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd cottoid pysgod i dreiddio yn yr afon, yn ceisio addasu i fywyd dŵr croyw. Ar hyd yr afonydd ac maent yn mynd i mewn i'r llyn. Ar y dechrau maent wedi setlo yn y dŵr bas, yna - dŵr dwfn, a'r golofn ddŵr. Heddiw yn yr afonydd a'r llynnoedd o Ewrasia, gan gynnwys ynysoedd Japan, yn byw 14 o rywogaethau o bysgod cottoid yn y llyn ac o'r rhain mae 33 o rywogaethau.

Roedd y mwyafrif (84%) cottoid bysgod yn byw ar waelod Llyn Baikal. Yn aml, dim ond yn "eistedd" ar y ddaear. Gallant hyd yn oed cyffwrdd ei law, a dim ond yn yr achos hwn maent yn "neidio" i'r 40-80 centimetr a rhewi eto, gollwng i'r ddaear.

Mae rhai rhywogaethau o bysgod gwaelod Mae'n well i gloddio yn y tywod neu laid, fel mai dim ond y llygaid crwn i'w gweld uwchben y ddaear. Yn aml, pysgod hyn yn cael eu gweld o dan greigiau (felly yn aml maent yn cael eu galw sculpin), mewn tyllau, mewn agennau. Yn 1977, ymchwilwyr o'r llong danfor gwyddonol "Pisces-ddosbarth cerbyd Submergence dwfn", a welir ar ddyfnder o 800 m sculpin coch. Mae hi'n cloddio twll yn y llaid, a oedd yn codi, a gyflwynwyd dim ond y pen ac ymosod, hwyliodd heibio ei guddfan, cramenogion, deudroediaid.

lliw

pysgod Baikal ddal mewn dŵr dwfn, yw'r lliw mwyaf amrywiol. rhywogaethau arfordirol, yn tueddu i fod â graddfeydd llwyd neu llwyd-wyrdd, ac ar ochr y corff yn amlwg smotiau tywyll i'w gweld. O bryd i'w gilydd mae yna pysgod, paentio mewn lliw gwyrdd emrallt anarferol. Gyda mwy o ddyfnder o greaduriaid tanddwr newidiadau gwedd o goch i stribedi llwyd, pinc, llwyd perlog, brown, oren.

golomyanka

Er gwaethaf y nodweddion diddorol o bysgod cottoid, dylai'r mwyaf unigryw ohonynt yn adnabod golomyankas. Mae hyn yn y boblogaeth fwyaf yn y llyn. Mae ei biomas bron ddwywaith, holl bysgod eraill sy'n byw yn y llyn. Mae'n fwy na chant a hanner o filoedd o dunelli. Mae'n pysgod byw-dwyn, nad yw'n silio: ei bod yn rhoi genedigaeth i fyw ffrio.

Llyn Baikal yn gartref i ddau rywogaeth o bysgod - mawr a bach. Mae'r ddau ohonynt yn cael eu gweld yn wahanol ddyfnderoedd, i lawr i'r gwaelod iawn. Golomyanka heblaw söoplancton bwyta a'u hepil. A hyd yn oed er gwaethaf hyn, mae'r twf blynyddol o bysgod hwn yn nhua cant, hanner cant o mil o dunelli. Mewn geiriau eraill, o fewn blwyddyn, mae'n diweddaru'r boblogaeth yn gyfan gwbl.

Ar golomyanka amhosibl i drefnu dal diwydiannol oherwydd ei fod yn cael ei ledaenu dros bellteroedd hir a hwn yw'r bwyd ar gyfer y sêl Baikal a omul. Mae aelodau mwyaf o'r rhywogaethau yn cyrraedd 25 cm o hyd (menywod), dynion - 15 cm.

LLC "Baikal pysgod"

Ar ddechrau'r erthygl hon, buom yn siarad am hynny ar gyfer atgynhyrchu artiffisial o adnoddau pysgod Llyn Baikal, mae'r cwmni ei sefydlu yn 2009. Mae'n darparu ffermio pysgod yn seiliedig ar ddeorfeydd Belsky a Burduguzskogo.

Trwy'r gweithgareddau y sefydliad hwn yn y dyfroedd y rhanbarth Irkutsk, ac yn Llyn Baikal, gan gynnwys, a gynhyrchir yn flynyddol ffrio podroschennye o rywogaethau pysgod gwerthfawr fel penllwyd, stwrsiwn, omul, peled ac eraill.

Ers 2011, gwahanol byllau a Gweriniaeth Buryatia, Traws-Baikal Tiriogaeth, y rhanbarth Irkutsk mwy na phedair miliwn o ddarnau o bysgod ifanc yn cael eu rhyddhau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.