Newyddion a ChymdeithasAthroniaeth

Francis Bacon: bywgraffiad, addysgu athronyddol

Pwy yw ef: athronydd neu wyddonydd? Mae Francis Bacon yn feddwl wych o Dadeni Lloegr. Mae rhywun hyblyg sydd wedi newid nifer o swyddi, wedi gweld sawl gwlad ac wedi mynegi ddim cant o syniadau clyfar, sy'n cael eu harwain gan bobl a hyd yn hyn. Roedd yr awydd am wybodaeth a galluoedd llafar Beacon o oedran ifanc yn chwarae rhan bwysig yn y broses o ddiwygio athroniaeth yr amser hwnnw. Yn benodol, gwrthodwyd yr ysgolheictod a dysgeidiaeth Aristotle, a oedd yn seiliedig ar werthoedd diwylliannol ac ysbrydol, gan yr empirigydd Francis yn enw gwyddoniaeth. Dadleuodd Bacon mai dim ond cynnydd gwyddonol a thechnolegol y gall godi gwareiddiad a thrwy hynny gyfoethogi dynoliaeth yn ysbrydol.

Francis Bacon - cofiant y gwleidydd

Ganwyd Bacon yn Llundain ar Ionawr 22, 1561, mewn teulu Saesneg cyfundrefnol. Bu ei dad yn gwasanaethu yn llys Elizabeth I fel gwarcheidwad y wasg frenhinol. Ac roedd y fam yn ferch Anthony Cook, a ddygodd fyny'r Brenin Edward VI. Mae merch addysgedig, sy'n adnabod Groeg a Lladin hynafol, yn caru gwybodaeth am ffant Francis yn ifanc. Bu'n fachgen deallus a deallus, sydd â diddordeb mawr mewn gwyddoniaeth.

Yn 12 oed, bu Bagcyn wedi'i gofrestru ym Mhrifysgol Caergrawnt. Ar ôl ei raddio, mae'r athronydd yn teithio llawer. Gadawodd bywyd gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol Ffrainc, Sbaen, Gwlad Pwyl, Denmarc, yr Almaen a Sweden eu hargraffiad yn y nodiadau ar gyflwr Ewrop, a ysgrifennwyd gan y meddylwr. Ar ôl marwolaeth ei dad, dychwelodd Bacon i'w famwlad.

Gwnaeth Francis ei yrfa wleidyddol pan roddais y Brenin Jacob i orsedd Lloegr. Yr oedd yr athronydd hefyd yn Atwrnai Cyffredinol (1612), Gwarcheidwad y Wasg (1617), a'r Arglwydd Ganghellor (1618). Fodd bynnag, daeth yr ymosodiad cyflym i ben mewn cwymp cyflym.

Yn dilyn llwybr bywyd

Yn 1621, cyhuddwyd Bacon gan y brenin o lwgrwobrwyo, a garcharwyd (a dderbyniwyd am ddau ddiwrnod) a'i anafu. Wedi hynny, daeth gyrfa Francis fel gwleidydd i ben. Pob blwyddyn ddilynol o'i fywyd, roedd yn ymwneud â gwyddoniaeth ac arbrofion. Bu farw yr athronydd ym 1626 o oer.

Mae Bacon yn awdur llawer o weithiau, ymhlith y canlynol:

 • "Arbrofion a chyfarwyddiadau" - 1597 - y rhifyn cyntaf. Ychwanegwyd at y llyfr ac ail-argraffwyd sawl gwaith. Mae'r gwaith yn cynnwys traethodau a thraethodau byr, lle mae'r meddyliwr yn sôn am wleidyddiaeth a moesoldeb.
 • "Ar Bwys a Llwyddiant Gwybodaeth, Dwyfol a Dynol" - 1605.
 • "Ar ddoethineb yr hen bobl" - 1609.
 • Disgrifiadau deallusol y byd.
 • "Ar sefyllfa uchel," lle dywedodd yr awdur am fanteision ac anfanteision rhengoedd uchel. "Mae'n anodd gwrthsefyll ar le uchel, ond nid oes ffordd yn ôl, ac eithrio cwymp neu, o leiaf, dirywiad ...".
 • "New Organon" - 1620 - llyfr diwylliant yr amser hwnnw, wedi'i neilltuo i ddosbarthiad gwyddoniaeth, ei ddulliau a'i dechnegau.
 • "Ar urddas ac ehangiad y gwyddorau" yw'r rhan gyntaf o "Adferiad y Gwyddorau Mawr", y gwaith mwyaf cyffredin o Bacon.

Utopia ysbrydol neu edrych i'r dyfodol?

Francis Bacon. "Atlantis Newydd." Dau derm mewn athroniaeth, y gellir ei ystyried yn gyfystyr. Roedd y gwaith yn parhau i fod heb ei orffen, ond roedd yn amsugno holl agweddau ei awdur.

Cyhoeddwyd "Atlantis Newydd" ym 1627. Mae bacwn yn symud y darllenydd i ynys pell, lle mae gwareiddiad delfrydol yn ffynnu. Diolch i bob llwyddiant gwyddonol a thechnegol, heb ei debyg o'r blaen ar y pryd. Ymddengys bod cig moch yn edrych cannoedd o flynyddoedd i'r dyfodol, oherwydd yn Atlantis, gallwch ddysgu am y microsgop, synthesis bywoliaeth, a hefyd am wella pob afiechyd. Yn ogystal, mae ganddi ddisgrifiadau o gymhorthion clywedol gwahanol, heb fod eto ar agor, yn gadarn.

Caiff yr ynys ei redeg gan gymdeithas sy'n uno prif feddyliau'r wlad. Ac os oedd rhagflaenwyr Bacon yn cyffwrdd â phroblemau comiwnyddiaeth a chymdeithasiaeth, yna mae'r gwaith hwn yn gwbl dechnegol yn natur.

Edrychwch ar fywyd trwy lygaid athronydd

Sylfaenwr meddwl y cyfnod modern yw gwirionedd Francis Bacon. Mae athroniaeth y meddyliwr yn gwrthod y dysgeidiaeth ysgolheigaidd ac yn rhoi gwyddoniaeth a gwybodaeth yn gyntaf. Wedi dysgu cyfreithiau natur a'u troi atoch eich hun yn dda, mae person yn gallu nid yn unig i ennill pŵer, ond hefyd i dyfu yn ysbrydol.

Nododd Francis fod yr holl ddarganfyddiadau'n cael eu gwneud yn ôl siawns, oherwydd ychydig iawn o bobl oedd yn berchen ar ddulliau a thechnegau gwyddonol. Ceisiodd cigwn gyntaf ddosbarthu gwyddoniaeth ar sail eiddo'r meddwl: cof yw hanes, dychymyg yw barddoniaeth, rheswm yw athroniaeth.

Rhaid i'r prif beth ar y llwybr at wybodaeth fod yn ddull anwythol a phrofiad. Dylai pob ymchwil ddechrau gydag arsylwadau, nid theori. Mae Bacon yn credu mai dim ond yr arbrawf fydd yn llwyddiannus, ac sy'n newid amodau, amser a gofod yn gyson, yn ogystal ag amgylchiadau. Rhaid i'r mater fod ar waith drwy'r amser.

Francis Bacon. Empiriciaeth

Yn y pen draw, fe wnaeth y gwyddonydd a'i athroniaeth arwain at ymddangosiad o'r fath yn "empiricism": mae gwybyddiaeth yn gorwedd trwy brofiad. Dim ond cael digon o wybodaeth a phrofiad, gallwch gyfrif ar y canlyniadau yn eich gweithgareddau.

Mae bacwn yn nodi sawl ffordd o gael gwybodaeth:

 • "Llwybr y mochyn" - mae gwybodaeth yn cael ei chael o reswm pur, mewn modd rhesymegol. Mewn geiriau eraill, mae'r we yn cael ei gwehyddu o feddyliau. Nid yw ffactorau penodol yn cael eu hystyried.
 • "Mae ffordd ant" - mae gwybodaeth yn cael ei ennill trwy brofiad. Canolbwyntir sylw yn unig ar gasglu ffeithiau a thystiolaeth. Fodd bynnag, mae'r hanfod yn parhau i fod yn anhygoel.
 • Mae "ffordd y gwenyn" yn ffordd ddelfrydol sy'n cyfuno rhinweddau da a phedryn a chriw, ond ar yr un pryd, mae diffygion. Yn dilyn y llwybr hwn, rhaid trosglwyddo'r holl ffeithiau a thystiolaeth trwy brism o'ch meddwl, trwy eich meddwl. A dim ond wedyn y bydd gwirionedd yn datgelu ei hun.

Rhwystrau i wybodaeth

Nid yw bob amser yn hawdd dysgu pethau newydd. Mae cigwn yn ei ddysgeidiaeth yn sôn am rwystrau-ysbrydion. Maent yn eich rhwystro rhag addasu'ch meddwl a'ch meddyliau. Mae rhwystrau sy'n gynhenid ac yn cael eu caffael.

Cynhenid: "ysbrydion y genws" a "ysbrydion yr ogof" - felly maent yn cael eu dosbarthu gan yr athronydd ei hun. "Ysbrydion y Fath" - mae diwylliant dyn yn rhwystro gwybodaeth. "Ysbrydion yr ogof" - mae'r wybodaeth yn cael ei rwystro gan ddylanwad pobl benodol.

Caffael: "ysbrydion y farchnad" ac "ysbrydion y theatr." Y cyntaf yw camddefnyddio geiriau a diffiniadau. Mae'r person yn gweld popeth yn llythrennol, ac mae hyn yn atal meddwl cywir. Yr ail rwystr yw'r dylanwad ar y broses o wybod am yr athroniaeth bresennol. Dim ond wedi torri oddi wrth yr hen un all ddeall y newydd. Yn seiliedig ar yr hen brofiad, gan ei roi trwy'ch syniadau, mae pobl yn gallu llwyddo.

Nid yw meddyliau gwych yn marw

Mae rhai pobl wych - ar ôl canrifoedd - yn silio eraill. Mae Bacon Francis yn arlunydd mynegiannol ar ein hamser, yn ogystal â disgynydd pell o'r athronydd-feddylwr.

Fe wnaeth Francis yr arlunydd ddathlu gwaith ei hynafiaeth, gwnaeth ei orau i ddilyn ei gyfarwyddiadau a adawyd yn y llyfrau "smart". Roedd Francis Bacon, y mae ei fywiad yn dod i ben heb fod yn bell yn ôl, ym 1992, wedi cael dylanwad mawr ar y byd. A phan sylweddoli'r athronydd mewn geiriau, yna ei ŵyr pell - gyda lliwiau.

Am ei gyfeiriadedd anhraddodiadol, cafodd Francis Jr. ei gyrru allan o'r tŷ. Gan fynd trwy Ffrainc a'r Almaen, llwyddodd i arddangos yr arddangosfa o baentiadau gan Picasso ym 1927. Cafodd hi effaith enfawr ar y dyn. Mae Bacon yn dychwelyd i'w Lundain brodorol, lle mae'n caffael gweithdy modurdy bach ac yn dechrau creu.

Ystyrir Francis Bacon yn un o artistiaid tywyllaf ein hamser. Mae ei baentiadau yn brawf byw o hyn. Mae gormod o wynebau a silwetiau anffodus, ond ar yr un pryd yn gwneud i chi feddwl am ystyr bywyd. Wedi'r cyfan, ym mhob person yn cuddio wynebau a rolau aneglur o'r fath y mae'n eu defnyddio ar gyfer gwahanol achlysuron.

Er gwaethaf ei flin, mae'r paentiadau yn boblogaidd iawn. Cenydd wych o gelf Bacon yw Roman Abramovich. Yn yr arwerthiant, prynodd y gynfas "Nodwedd y canrif XX canrif" gwerth 86.3 miliwn o ddoleri!

Geiriau'r meddyliwr

Athroniaeth yw gwyddoniaeth tragwyddol gwerthoedd tragwyddol. Mae pawb sy'n gallu meddwl ychydig yn athronydd "bach". Ysgrifennodd Bacon ei feddyliau bob amser. Ac mae llawer o'i ddyfynbrisiau'n defnyddio pobl bob dydd. Mae bacwn wedi rhagori ar hyd yn oed wych Shakespeare. Felly roedd ei gyfoedion yn meddwl.

Francis Bacon. Dyfynbrisiau am nodyn:

 • Bydd troi ar hyd ffordd syth yn mynd ar flaen y rhedwr, a gollodd ei ffordd.
 • Nid oes llawer o gyfeillgarwch yn y byd - ac o leiaf pawb ymhlith yr un fath.
 • Nid oes dim mwy ofnadwy nag ofn ei hun.
 • Nid yw unigrwydd mwyaf ofnadwy yw cael gwir ffrindiau.
 • Sneakiness yw lloches y gwan.
 • Yn y tywyllwch, mae'r holl liwiau yr un fath.
 • Hope - brecwast da, ond cinio drwg.
 • Da yw hynny sy'n ddefnyddiol i ddyn, i ddynoliaeth.

Mae gwybodaeth yn bŵer

Pŵer yw gwybodaeth. Dim ond trwy dynnu o'ch cyfan a phopeth, trwy roi eich profiad a'ch profiad o'ch rhagflaenwyr trwy eich meddwl eich hun, ddeall y gwir. Nid yw'n ddigon i fod yn theori, rhaid i chi ddod yn ymarferydd! Peidiwch â bod ofn beirniadaeth a chondemniad. A phwy sy'n gwybod, efallai y darganfyddiad mwyaf chi yw chi!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.