CyllidBuddsoddiad

Cronfeydd gwrych yn Rwsia ac yn y byd Safle, adolygiadau strwythur. cronfeydd gwrych - mae'n ...

Mae math o gysgod o amrywiaeth o ddamcaniaethau a dyfalu am ddegawdau cyrraedd ar gyfer pob sefydliad, a elwir yn y gronfa gwrych. Yn anffodus, mae hyn yn dal i nid yw'n syndod, gan fod y hanfod a nodweddion y gwaith gwir rai ceffyl tywyll, hyd yn oed i economegwyr profiadol. Cyflawnir hyn i raddau helaeth gan y term "gwrych" yn y teitl - yn rheolaeth ariannol yr amgylchedd yn, yn gyffredinol, mae'n golygu sicrhau y sylw a roddir i risgiau ariannol.

Wrth gwrs, mae cwsmeriaid yn camarwain am sefydliadau o'r fath sy'n canfyddedig llawer beth bynnag fel yswiriant yn unig yn erbyn amrywiaeth o sefyllfaoedd broblem ym maes cyllid, roedd yn hael blas ac yn fwy niferus CYFRIFON cadarnhaol o'r cronfeydd eu hunain am lwyddiant eu gweithgareddau. Fodd bynnag, mewn gwirionedd mae hyn mecanwaith ariannol yn gweithio Nid yw mor, gan ei fod yn awgrymu, ac mae hyn yn amlwg yn rhywbeth y dylai pawb wybod ddiddordeb yn y elw buddsoddwr.

Hanfod a phwrpas y sefydliad

cronfeydd gwrych - mae partneriaethau ecwiti preifat, sydd â'r nod o wneud y gorau o'r elw ar fuddsoddiad ar gyfer y buddsoddwyr o ystyried y risg neu leihau risg ar gyfer cynnyrch penodol (mae hyn yn beth yn egluro'r term "gwrych" yn yr enw -. o amddiffyniad Saesneg, yswiriant). Mae natur cronfeydd o'r fath yw'r syniad syml o gael elw cyson ar sail adneuwyr buddsoddi waeth beth yw'r sefyllfa bresennol y farchnad: p'un a digynsail dirywiad neu arwyddocaol dwf. Ar gyfer problemau o'r fath, defnyddiwch gymhleth strategaethau ariannol, yn aml yn cynnwys hefyd yn trosoledd prynu cyfranddaliadau mewn arwerthiant hir neu fyr, a llawer mwy.

Mae sbectrwm cyfan o amrywiaeth eang o drafodion ariannol a all gymryd cronfa eang dros ben. A'r unig rheoli risg yn y farchnad - yn hytrach, mae'n uchelfraint sefydliadau gwrych dim ond rhai, mae'r rhan fwyaf o'r agwedd hon ar ei - yr unig un o'r arfau posibl i weithio gyda chyllid, ond nid yr unig swyddogaeth.

Yn bennaf adneuwyr arian a fuddsoddwyd gan reolwyr gwarantau masnachu yn gyhoeddus, ond, yn y bôn, maent yn gallu buddsoddi mewn bron popeth sydd, yn eu barn, ac mae'r strategaeth yn gallu dod elw ymhellach: tir, eiddo tiriog, farchnad nwyddau, arian cyfred ac yn y blaen .. yr unig gyfyngiad yn hyn o beth, a ragnodir yn uniongyrchol yn y datganiad buddsoddi'r gronfa.

Ar yr un pryd nid cyfleoedd buddsoddi mor helaeth mewn ymarfer sydd ar gael ar gyfer pawb sydd eisiau cynyddu ei ffortiwn: mynediad i gronfa gwrych yn agored neu'n "achrededig" neu mae'n rhaid i fuddsoddwyr proffesiynol y mae eu gwerth net yn fwy na o leiaf $ 1 filiwn (heb gynnwys cost ei brif annedd). Mae'r cyfyngiad hwn yn bodoli gyda'r ystyried bod buddsoddwyr proffesiynol eisoes wedi paratoi ar gyfer yr anawsterau a'r risgiau, sy'n cynnwys datganiad buddsoddi helaeth o gronfeydd gwrych. Cyfyngiadau ar nifer y cyfranogwyr, buddsoddwyr penderfynodd y Comisiwn yr Unol Daleithiau ar y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid a yw 99 o bobl mwyaf, y mae o leiaf 65 Mae'n rhaid i fod, fel y crybwyllwyd yn y dechrau, "achrededig" (buddsoddwr, yr incwm net sydd, o dan gyfraith yr Unol Daleithiau, fod yn o leiaf $ 200 mil). O ystyried ehangder y camau gweithredu cronfa posibl, gall y risgiau fod yn uchel iawn, a oedd yn y gyfraith yn gorfodi buddsoddwyr i fuddsoddi yn y fath fodd nad yw cyfanswm eu colled yn golygu unrhyw ddifrod i gyllideb y teulu.

Mae genedigaeth y chwyldro ac ei marc annileadwy ar yr economi byd

Unigryw am ei hamser a'r genhedlaeth strategaeth ennill elw o Dyfeisiwyd gan yr economegydd Americanaidd Alfredom Uinslou Johnson, a oedd yn 1949 sefydlodd y gronfa gwrych cyntaf yn hanes. Awduraeth gwrychoedd enw cronfa, yn debyg i ei. Mae canlyniadau ei waith, cyhoeddodd dim ond chwe blynedd yn ddiweddarach, yn 1965, a oedd yn cynhyrchu llawer o sŵn, a diddordeb yn y farchnad. Ynddo, fe ddisgrifir yn fanwl yr holl enillion mecanwaith strategol mewn disgyn a marchnad yn codi drwy ddefnyddio cyfuniadau o brynu a gwerthu cyfranddaliadau rhy uchel danbrisio.

Y cyntaf yw gwarantau, mae'r gwerth cyfredol yn uchel, ond yn yr achos hwn, mae unrhyw arwyddion o - ffactorau-y rhagargoelion o'r hyn y mae'r pris cwymp yn y dyfodol. Tanbrisio - yr union gyferbyn pan fydd y pris yn rhannu yn isel, ond mae ganddynt unrhyw ragofynion, a'r potensial ar gyfer twf.

Gan ddefnyddio termau cyffredinol, mae'r strategaeth a ddisgrifiwyd uchod, cyflawni canlyniadau trawiadol Jones - gwerth ei fuddsoddiadau dros ddeng mlynedd o fodolaeth, cyrhaeddodd y gronfa 670%.

Mae strategaeth llwyddiannus oedd lledaeniad enfawr, ac erbyn 1968 yn yr Unol Daleithiau gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid wedi cael ei gofrestru tua 140 o gymdeithasau partner buddsoddi, sy'n dod o dan y diffiniad o "gronfa gwrych."

Fodd bynnag, mae chwyldroadol ar gyfer ei amser, y syniad o agos ariannol erbyn 2008-2009 troi'n drychineb ariannol go iawn, a elwir yn y cylchoedd ehangach fel y "dirwasgiad mawr". A gynhyrchir gan y dyfalu ariannol gynyddol niferus ac yn gynyddol gymhleth, yr argyfwng byd-eang o flynyddoedd hynny a dderbyniwyd ddylanwad sylweddol o gronfeydd gwrych eu hunain, a chronfeydd gwrych - yw, yn ei hanfod, sefydliad hapfasnachol. Fodd bynnag, er mwyn gwrthrychedd, dylid nodi bod y byrstio swigen cyntaf y storm ariannol yn unig oedd tai. benthyciadau morgais rhagorol yn y raddfa seryddol ei gyhoeddi tra llythrennol ar bawb arall (mewn symiau sylweddol ac yn rhai y mae eu solfedd yn gyffredinol na ellid cau'r rhwymedigaethau dyled), dynnu ef i waelod holl sector ariannol a chredyd, yna yr argyfwng yn llawn gan ei fod yn lledaenu i'r economi go iawn y Dywed Unedig a gwledydd yn gyfandiroedd eraill.

Chwarae ar y sleid mewn cyfranddaliadau o fanciau, cronfeydd buddsoddi gwrych a thrwy hynny dim ond gwaethygu'r banig ariannol cynyddol sy'n catalyzing sylweddol cwymp economaidd ar raddfa fyd-eang. Ac er bod rhai o'r bai cyrff hyn ar gyfer popeth a ddigwyddodd bryd hynny ellir gwadu, ac eto nid yn unig oeddent yn dylanwadu ar y digwyddiadau. Trachwant yn y defnyddwyr eu hunain, sydd mewn unrhyw ffordd yn israddol i'r gorelwa o economegwyr, denodd y ymddangosiad màs dyledion credyd enfawr sydd yn gyffredinol yn arwain yn gwbl anghymesur â'u gallu i dalu.

Hyd yma, mae'r byd hadennill gan effeithiau difrifol yr argyfwng, a rheolaeth dros weithgareddau cronfeydd gwrych diweddaru sylweddol ar ôl ergyd prin reparable i'w delwedd fel sefydliadau ariannol. Yn gyfan gwbl farchnad y byd wedi tua 12,000 o gronfeydd gwrych, rheoli asedau yn cael eu cyfrifo yn triliynau o ddoleri yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, oherwydd y rhan fwyaf o achosion, mae'r strwythur cyfreithiol y sefydliadau hyn, i gyfrifo symiau mwy manwl cymhleth ac yn hynod ddryslyd asedau cronfeydd penodol yn hynod o anodd.

cydrannau strwythurol mecanwaith sengl

cronfeydd gwrych - mae'n mewn llawer o achosion unigryw o ran ei drefnu mewn partneriaeth gyda llawer o nodweddion ac arlliwiau. Mae rhai yn anhygoel o gymhleth ac yn ddryslyd, mae eraill yn costio strwythur mor syml a thryloyw - mae'r cyfan yn dibynnu yn gyfan gwbl ar y nodau, strategaethau a dulliau gweithio y gronfa. Fodd bynnag, mae bron unrhyw strwythur o gronfa gwrych yn cynnwys yr elfennau allweddol canlynol:

 • Buddsoddwyr - yr union bobl heb unrhyw asedau na all fod bodolaeth a gweithrediad y Gronfa. Mae'r sefydliad yn cynnig ei wasanaethau i fuddsoddwyr, y rhai yn achos cytundeb, i fuddsoddi unrhyw ran o'i gyfalaf. Ar ôl hynny, yn sgil y defnydd cywir ohono, ar y sail ei fod yn cynhyrchu elw yn y farchnad, ar gyfer y cleient ac ar gyfer y gronfa.
 • banc gwarantwr neu geidwad - .. Mae'r banc, y mae ei brif dasg yw darparu asedau storio dibynadwy o fuddsoddwyr, boed yn arian cyfred, gwarantau, metelau gwerthfawr, ac ati Mewn rhai achosion, gall y gronfa ddenu "eu" banc i gynnal a / neu brosesu trafodion (ond yn bennaf mae'n dasg hyd yn oed ar gyfer y brocer prif). Yn ogystal, mae'r ceidwad hefyd yn rhan o baratoi adroddiadau ar drafodion a gyflawnwyd gan y cyfrif gronfa; cydymffurfedd â realpolitik y rheolaeth a nodir yn y gronfa siarter y rhestr o nodau. Wrth gwrs, mae rôl o'r fath fel arfer yn fanc mawr gyda enw da soled cadarnhaol.
 • rheolwr - y person neu, fel rheol, cwmni sy'n diffinio'r strategaeth buddsoddi cyfan, gyda chyfrifoldeb am bob un o'r Gronfa atebion a fabwysiadwyd. Yn ogystal, mae'r rheolwr gwrych gronfa hefyd yn rheoli'r holl weithrediadau.
 • Bwrdd Cyfarwyddwyr - perfformio monitro gweithgareddau'r rheoli, yn ogystal â chwmnïau sy'n darparu gwasanaethau i'r gronfa. Mae'r Bwrdd yn cael ei awdurdodi i ddatrys anghydfodau a materion gwrthdaro rhwng cyfranddalwyr a rheolwyr, yn penodi staff i Gronfa swyddi allweddol. Bod aelodau'r bwrdd yn atebol yn bersonol (hyd at troseddol) yn cydymffurfio â'r holl gronfa a ragnodir yn yr egwyddorion a'r rheolau y memorandwm.
 • gweinyddwr - Penderfynu ar werth net y Gronfa waeth beth y rheolwr, sy'n ei gwneud yn lleihad risg sylweddol mewn achos y gwall amcangyfrifedig yr olaf. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf gweinyddwyr aseinio'r swyddogaethau'r adroddiadau cyfrifyddu, talu biliau, cyfranddalwyr rhybuddio CYFRIFON gweithgareddau, dosbarthu elw i gyfranddalwyr, yn ogystal tanysgrifiad i gyfrannau / unedau y gronfa a'u adbrynu.
 • Y prif brocer - yn y rôl hon fel arfer banc buddsoddi mawr, nad yw'n cynnal trafodion achlysurol ar ran y gronfa gwrych fel brocer preifat. brocer cronfa Cynradd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau proffesiynol sy'n ymwneud â chlirio (clirio anheddiad rhwng mentrau / cwmnïau / gwledydd drwy gynnyrch / gwarantau / gwasanaethau), gwasanaethau y ddalfa a chymorth gweithredol.
 • archwilydd - person cydymffurfedd perfformio gyda normau y adrodd stoc cyfrifyddu a deddfwriaeth ariannol. Rheoli fel arfer yn cynnal archwiliad bob blwyddyn, ond hyd yn oed nid prawf o'r fath prin yn amharu ar y sefyllfa hon yn strwythur y sefydliad - heb cwmnïau gwasanaeth eraill yr archwilydd neu asiantau trydydd parti prin yn cytuno i gynnal y gronfa.
 • cwnsler cyfreithiol - sydd ei angen i sicrhau bod y statws cronfa trwyddedig, a gyhoeddwyd gan y rheolyddion awdurdodedig o dan rai gofynion penodol. Trwydded yn agor sgôp llawer ehangach ar gyfer cyfleoedd a gosod y sylfaen buddsoddwr, ond heblaw am hynny, mae'r ymgynghorydd yn cael ei ddefnyddio yn aml ar ddiwedd gwahanol cytuniadau a chytundebau.

Felly, mae'n ymddangos gronfa gwrych strwythur. Eto, mewn gwahanol achosion, gall y cynllun hwn yn ymarferol fod hyd yn oed yn fwy syml (hyd yn oed gyda absenoldeb unrhyw un o'r delweddau uchod) neu fel arall llawer mwy troellog ac anodd.

"Mae'r gronfa nodweddiadol": mathau a dosbarthu ar sail y strategaeth fuddsoddi barhaus

Yn ogystal, er gwaethaf y gydran strwythurol, y cefndir Ariannol Ryngwladol yn nodi tri math o gronfeydd gwrych:

 1. cronfeydd byd-eang - mae eu gweithgareddau yn cynnwys y farchnad byd cyfan. Fodd bynnag, mae'r strategaeth yn datblygu fel arfer yn y math hwn o arian ar sail y dadansoddiad a rhagolygon o ddeinameg cyfrannau o gwmnïau unigol.
 2. cronfeydd Macro - gweithio yn gyfan gwbl o fewn fframwaith marchnad cenedlaethol penodol. Fel arfer yn seiliedig ar nodweddion macro-economaidd ac ariannol gwlad arbennig.
 3. Mae cost gymharol o gronfeydd - math clasurol pristine o gronfeydd gwrych, fel yr oeddent ar ddechrau ei fodolaeth. Cymryd rhan mewn trafodion ariannol yn y farchnad stoc o unrhyw wlad unigol, gan ddefnyddio'r strategaeth dda hen o werthu cyfranddaliadau a phrynu heb eu graddio overvalued. Yn yr achos hwn, mae'r rheolwr yn monitro y sefyllfa bresennol yn y farchnad i ddewis y foment mwyaf priodol ar gyfer llawer a chael elw mwyaf posibl.

Wrth gwrs, yn y dosbarthiad swyddogol amrywiaeth y farchnad fyd cronfeydd gwrych nid yw'n dod i ben yno, oherwydd yr ychydig sy'n atal rheolaeth i greu amrywiaeth o isrywogaethau a changhennau ychwanegol, os bydd angen.

I gael mwy o wybodaeth am eiliadau sy'n gweithio o gronfeydd gwrych

Polisi Partneriaeth y mwyafrif absoliwt o gronfeydd gwrych yn canolbwyntio ar aelodaeth y tymor hir fuddsoddwyr, fel bod eu cyfraniadau yn aros yn cael gwared ar y gronfa am gyfnodau hir. Mae hyn yn bennaf yn ymwneud â'r cynnyrch y rheolau: dylai'r buddsoddwr yn atal y sefydliad o benderfyniad tebyg o flaen llaw, ac efallai y bydd y bwlch rhwng yr hysbysiad a therfynu aelodaeth fod hyd at 2-3 mis (yn dibynnu ar y rheoliadau sefydledig). Arall yn aml yn dod ar eu traws yn y dewis arall ymarferol - dynnu'n ôl ar unwaith o'r holl gyfraniadau mewn arian parod, ond mae'r prisiau ar gyfer prynu / gwerthu asedau yn cael ei bennu yn uniongyrchol gan y Gronfa. Ac, wrth gwrs, yn y rhan fwyaf o achosion o'r fath, mae'r gwahaniaeth rhyngddynt yn cyrraedd ddangosyddion arwyddocaol iawn.

Er enghraifft, wrth fynd, gan adael neu fel arall yn y gostyngiad rhannol o'i gyfraniad i'r gyfrol gyfan o fuddsoddiadau pob partner yn cael ei adolygu ac, yn unol â hynny, mae'r gymhareb ecwiti hefyd yn newid. Gallai terfynu aelodaeth o nifer o fuddsoddwyr cynyddu'n sylweddol gyfanswm yr elw ymhlith y gweddill: Gall rheolaeth dalu adneuwyr gadael ymhell y buddsoddiad mwyaf llwyddiannus, gan adael yr asedau yn fwy addawol yn eich portffolio. Felly, ar ôl peth amser, gall cronfa gwrych yn cael cynnydd sydyn yn elw ar gyfalaf oherwydd y cyfraniad y mae cymryd rhan yn flaenorol yn yr incwm creu a dynnwyd yn ôl yn gadael i fuddsoddwyr, ond nad ydynt eto wedi cael amser i fynd i'r pwynt o llog sy'n ddyledus fudd-daliadau. Fodd bynnag, os bydd y cyfryngau gronfa gwrych wedi gweld tuedd gref tuag at fynediad gweithredol o fuddsoddwyr, o'r effaith hollol groes ar ffurf allanfa panig màs o bartneriaid ac nid oes unrhyw un yn imiwn. Yn aml, mae'n llawn, nid yn unig y gostyngiad o elw ar y cyfalaf, ond hefyd y methdaliad cyflawn o'r sefydliad cyfan.

Yn fwy amwys na'r ardal eang o fuddsoddi yn y cyllid, ei fod yn y system estynedig o bwyllgorau. cronfeydd gwrych nid yn unig yn un cyfernod ond costau gweithredu, a 2% yn y gwaith o reoli asedau eu hunain a 20% o unrhyw elw. Yn yr achos hwn, hyd yn oed os yw'r rheolwr yn colli arian ac nid oedd yn dod ag unrhyw incwm, ef, yn ôl y Erthyglau Corffori, mewn unrhyw achos, yn cael y 2% o gyfanswm cyfaint y asedau a reolir (system o'r fath wedi cael ei enwi yn briodol "2 a 20"). taliadau comisiwn system o'r fath arfer gan y mwyafrif llethol o fyd cronfeydd gwrych. Fodd bynnag, mae llawer o ddadansoddwyr yn awr yn enwedig yn pwysleisio y duedd o drosglwyddo yn raddol arian i'r system "1 a 10". Yn yr achos pan na fydd y rheolaeth yn syml codi tâl cyfrifo o natur asedau, mae'n cael ei gwmpasu gan gomisiwn canran uwch ar yr elw a gynhyrchir.

Wrth fynd ar drywydd elw mawr: gweithiau cyfoes gyda strategaeth fuddsoddi

cyfleoedd amrywiol iawn a meysydd buddsoddi, yn ogystal â'r effaith nifer o ffactorau gwahanol yn cyfrannu'n gyson at y genhedlaeth a gweithredu technolegau newydd ar gyfer enillion cronfeydd gwrych. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae gwaith y strategaeth sylfaenol modern yn y maes ariannol, mae'n bosibl i ddosbarthu rhai mathau cyffredin:

 • safle hir / byr (Long / safle byr) - cronfeydd gwrych fel arfer am waith strategaeth o'r fath gyda 40% o'i hasedau. Mae'n i gaffael asedau yn cael eu gwerthfawrogi (hir) ac yn gwerthu gorbwysleisio'r (byr).
 • arbitrage Farchnad-niwtral (arbitrage Marchnad-Niwtral) - dim ond yn gweithio pan fydd un a'r un asedau ariannol mewn gwerth ar wahanol cyfnewidfeydd. Mae'r rheolaeth yn cynnwys safle hir ar asedau overvalued ar un cyfnewid a byr ar y llaw arall - lle yr un asedau yn cael eu overvalued.
 • Ymateb i ddigwyddiadau (yn sgil Digwyddiadau) - strategaeth yn seiliedig ar werth y cyfranddaliadau annheg o unrhyw gwmnïau sydd wedi gweld newidiadau penodol (boed yn uno, caffael, ad-drefnu, ac ati ...). Rheoli cliciedi amser proffidiol ar gyfer trafodion (prynu / gwerthu) i alinio prisiau annheg hyn gan y farchnad.
 • safle byr (Bias Byr) - os gronfa strategaeth hon yn gyffredinol yn dal swyddi byr, yn ennill dirywiad y farchnad.
 • Mae gwerth gwirioneddol (Gwerth) - y buddsoddiad a wnaed mewn gwarantau sy'n cael eu gwerthu am bris gostyngol i'r asedau sylfaenol neu danbrisio gan y farchnad.
 • gwarantau Argyfwng (Gofidus Securities) - cyfranddaliadau prynu am bris gostyngol dwfn a rhwymedigaethau o gwmnïau sydd ar fin methdaliad neu ailstrwythuro. Buddsoddi strategaeth hon yn rhagdybio y bydd gan o ganlyniad i newidiadau mewnol i'r cwmnïau a ddewisir fod yn fwy pwerus, gan ddod â elw.

Yn aml, cronfeydd wedi troi at strategaethau cymysg, gan ddefnyddio er elw, nifer o'r dulliau gwaith a roddwyd uchod.

rheoleiddio safonol: beth yw'r rheolau'r gêm a trosoledd yn bodoli ar gyfer cronfeydd gwrych?

Cryn cronfeydd gwrych amser hir yn ei ben ei hun yn y farchnad fyd oherwydd eu cyfrinachedd a rheoleiddio llac o drafodion ariannol. Fodd bynnag, mae'r anarchiaeth llwyr a'i ryddid i weithredu, wrth gwrs, yr araith allai byth yn mynd - rheoleiddio normadol oedd cronfeydd, yn a bydd bob amser. Y dyddiau hyn, o ystyried eu dylanwad sy'n tyfu'n gyflym ar y farchnad byd ac arwyddion cynyddol mynych o wahanol cam-drin a masnachu mewnol, ad comisiynau ac awdurdodau hoc yn monitro ac yn rheoli yn fwy trylwyr nag erioed o'r blaen.

Yn benodol, a gyflwynwyd ym mis Mawrth 2012, Deddf SWYDDI (Deddf Jumpstart Ein startups Busnes) ar ôl cael rhywfaint o amser yn newid yn weddol sylweddol mewn cronfeydd gwrych. Wedi'i ddatblygu fel modd o hyrwyddo ariannu sefydliadau amrywiol busnes bach, y weithred gwanhau rheolaeth ar y farchnad gwarantau. Diolch i'r gyfraith newydd, cronfeydd gwrych, o ystyried eu cyfleoedd buddsoddi, wedi dod yn bron prif ddarparwyr cyfalaf ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach. Yn dilyn hynny, roedd gan y ddeddf hon ddylanwad mawr ym mis Medi 2013 ar y codi'r gwaharddiad ar hysbysebu o gronfeydd gwrych a chwmnïau sy'n cynnig lleoliadau unigol o warantau.

Mewn llawer o wledydd, mae gofyn i'r cronfeydd gwrych i adrodd i'r awdurdodau ariannol wladwriaeth ar gais cyntaf y prif swyddi o gontractau ar arian tramor, yn ogystal ag i roi gwybod am eu swyddi ar y ryddhawyd yn ddiweddar mewn cylchrediad neu yn paratoi i roi gwarantau. mesurau o'r fath yn cael eu cyflwyno yn benodol er mwyn cyfyngu gwyngalchu arian a chryfhau rheolaeth dros symudiad cyfalaf i'r chwaraewyr mawr nad ydynt yn torri ar fuddiannau chwaraewyr bach yn y farchnad.

Yn ogystal, mae'r polisi o reolaeth y wladwriaeth cronfeydd gwrych ac wedi ei anelu at leihau'r risg systemig o ansefydlogi y system ariannol yn ei chyfanrwydd. Caiff hyn ei adlewyrchu yn rheoleiddio gofynion ar gyfer maint y ffin, cyfochrog ac yn cyfyngu bod gyfryngwyr ariannol yn agored i gwsmeriaid unigol.

Er mwyn atal y risg o fenthyca cronfeydd gwrych y broceriaid a banciau gynradd fwyaf o ddydd i ddydd yn cael eu ail-werthuso eu safleoedd cymharol i'r sefyllfa ar y pris y farchnad arian gredydu. Rhaid i'r rhain benthyciadau yn cael eu darparu gyda cyfochrog digonol ar ffurf asedau gwerthfawr. Yn ogystal, banciau yr hawl i osod terfynau ar fenthyca ar gyfer pob cronfa ar wahân, ar sail eu monitro eu hunain o'r strategaeth fuddsoddi, incwm misol, achosion sy'n gadael buddsoddwyr a hanes y berthynas fusnes.

Mae'r cronfeydd gwrych mwyaf llwyddiannus yn y byd heddiw

Yn y cyfamser, nid y gorau ar gyfer cronfeydd gwrych yn parhau i dynnu hyd yn oed â'r llynedd. Mae cyfanswm y ffigur yr elw yn is na'r gwerthoedd cyfartalog a gofnodwyd yn y blynyddoedd diwethaf: mae'r cronfeydd gwrych mwyaf ennill $ 517,600,000 y flwyddyn ddiwethaf, beth? gan rai arbenigwyr? gwell canlyniadau yn 2014, ond ar y cyfan 40% yn llai o gymharu â'r elw a enillwyd yn 2013.

Fodd bynnag, mae'r pris yr holl asedau, neu fel arall yn ymwneud â'r gweithgareddau cronfeydd gwrych, cynnydd o tua $ 51.7 biliwn, gan gyrraedd amcangyfrif o gyfanswm cost o $ 2.97 triliwn.

Mae'r duedd negyddol o ddirywiad elw yn adlewyrchu'n glir nid yn unig ar golledion ariannol diriaethol a ddioddefir gan hyd yn oed y cronfeydd gwrych gorau o'r byd, ond hefyd y newidiadau amlwg yn y graddau o'r chwaraewyr farchnad cryfaf. Mae'n colli ei safle ffigurau o'r fath fel Dzhon Polson o Paulson a Co, Leon Cooperman o Ymgynghorwyr Omega, yn ogystal â Daniel Loeb Trydydd Pwynt-enwog fel. Mae eu hen sefydlu ei hun o leoedd chwaraewyr fel Ken Griffin o Citadel a Dzheyms Saymons Technolegau Dadeni. Mae'r ddau ar gyfer 2015 yn gallu ennill cofnod $ 1.7 biliwn, a thrwy hynny esgynnodd haeddiannol i'r pedestal o reolwyr y gronfa gwrych cryfaf.

Gall cronfeydd gwrych Rating amrywio'n sylweddol, taflu ddiflino ar y gwaelod yn barod, yn ôl pob golwg, ac arweinwyr y farchnad amser-brofi. Ni fydd y safleoedd yn ei chwaraewyr gorau presennol yn dioddef hyd at ddiwedd y colledion sylweddol eleni - dim ond amser a ddengys. Yn y cyfamser, mae'r arweinyddiaeth yr holl gronfa gwrych y blaned yn dal dwsin rheolaeth hon:

rheolwr Sylfaen elw
Kenneth Griffin Citadel $ 1.7 biliwn
Dzheyms Simons Harris Dadeni $ 1.7 biliwn
Ray Dalio Bridgewater $ 1.4 biliwn
David Tepper Appaloosa $ 1.4 biliwn
Israel Inglander Mileniwm Mgmt $ 1.15 biliwn o
Devid Shou DE Shaw $ 750 miliwn
John Overdek dau Sigma $ 500 miliwn
David Siegel dau Sigma $ 500 miliwn
Andreas Halvorsen Llychlynwyr Byd-eang $ 370,000,000
Dzhozef Edelman Ymgynghorwyr graff $ 300 miliwn

cronfeydd gwrych Rwsia: ratings, rhagolygon a thueddiadau a amlinellwyd

Nid yw yr amserau mwyaf proffidiol ar gyfer cronfeydd gwrych hefyd yn effeithio ar y cyfatebol Rwsia o fasnachwyr Americanaidd. Yn dangos enillion negyddol, y sefyllfa gyda chronfeydd domestig mewn cyfanswm yn llai lliwgar nag yn y farchnad gorllewinol, lle mae sefydliadau o'r fath yn cael eu hystyried i fod yn un o'r offerynnau ariannol mwyaf dibynadwy, cyson gan ddod hyd at 20% elw ar fuddsoddiad gyda risg lleiaf posibl yn y rhan fwyaf o achosion.

Yn Rwsia, cronfeydd buddsoddi yn cael eu cynrychioli yn bennaf gan arian ei gilydd (cronfeydd buddsoddi i'r ddwy ochr) a rheoli cronfeydd (cronfeydd cyffredinol o reoli banc). Yn enwedig cronfeydd gwrych o Moscow yn aml yn cael y statws o ymddiriedaeth. Cyfanswm gronfa gwrych otchestvennyh yn awr tua chwe dwsin. Mae ffigur tebyg oedd wedi'i gofrestru yn y canol wythdegau yn yr Unol Daleithiau, lle mae'r farchnad yn y dyddiau hynny yn cael eu gwerthfawrogi cronfeydd gwrych wirioneddol. Yn Rwsia, mae'r ddeddfwriaeth yn cyfyngu offer y cronfeydd yn sylweddol, peidio â chaniatáu defnyddio'r swm helaeth o strategaethau yn y farchnad. Am y rheswm hwn, rhan enfawr o bartneriaethau buddsoddi Rwsia cofrestru mewn parthau ar y môr.

Felly, gall mabwysiadu nifer o newidiadau mewn deddfwriaeth ar y mater ysgogi cronfeydd gwrych Rwsia ac mae eu twf economaidd yn sylweddol, gan ganiatáu i gymryd i wasanaeth ystod llawer ehangach o bolisïau.

Er nad yw cronfeydd gwrych yn Rwsia mor gyffredin yn y Gorllewin, enghreifftiau trawiadol o arweinwyr a all gystadlu gyda'r cystadleuwyr ar y lefel ryngwladol, yr ydym yn dal i fod yno. VR Cronfa Alltraeth Byd-eang, y mae ei incwm am y flwyddyn i gyfanswm o 32.32% y mwyaf effeithiol ohonynt oedd. Ond gofnod o'r fath ar gyfer y VR Cronfa Môr Global cynnyrch farchnad ddomestig a gyflawnwyd blocio arian: y gronfa sydd â'r ganran uchaf o ddirwyon ar gyfer buddsoddwyr i ymddeol yn gynnar - 4.5%. ennill Diamond Cronfa Atlas Oedran llai - 22.92% o gyfanswm yr elw, gan adael y tu ôl i Gronfa Alpha Copperstone ar drydedd linell y raddfa. enillydd medal efydd yn gallu tyfu yn ystod y flwyddyn gan 22,06%.

Yn olaf, yn y pedwerydd safle lleoli Rheoli Asedau Burnem, y mae eu hincwm yn gyfystyr â 17.63% y llynedd.

Yn nwylo y pedair cronfa-grybwyllwyd uchod wedi ei grynhoi tua 80% (3.425 biliwn o ddoleri) o'r cyfanswm asedau o gymharu â chystadleuwyr eraill yn y farchnad Rwsia. Mae mwy na hanner y cronfeydd hyn - 1634000000 - sy'n eiddo i'r Gronfa Môr Global VR.

profiad personol gyda chronfeydd gwrych mewn adolygiad, chwaraewyr marchnad eu hunain

Heddiw, cronfeydd gwrych - dyma rai o'r rhai mwyaf proffidiol ac ar yr un pryd, mae'r partneriaethau buddsoddi mwyaf sefydlog ymhlith llawer o ddewisiadau eraill i fuddsoddi yn y farchnad heddiw. entrepreneuriaid proffesiynol mawr a dynion busnes yn chwilio am elw, fel rheol, a nodwyd bob amser fel y flaenoriaeth uchaf y sefydliad ariannol y maent yn ymddiried eu arian a enillir caled, mae'n gronfa gwrych. Adolygiadau Adolygiadau negyddol positif - efallai nawr er y bydd rhywun yn ymddiried yn y farn neznakomtsev- "cyfranwyr" yn y rhwydwaith, pan fydd y cyfrifon ffug wedi dod yn bron i un o'r prif arfau masnach.

Y mater arall yw bod y risgiau bob amser wedi bod, bellach, a bydd yn parhau, yn enwedig yn yr economi. Felly, ni all pob un o'r cronfeydd gwrych mewn gwirionedd yn fuddsoddiad partneriaeth, ond yn hytrach yn creu ffug o gwmpas ei enw at ddiben anghyfreithlon sengl - dwyll.

Un o'r achosion mwyaf drwg-enwog oedd y twyll Bernard Madoff, sy'n costio buddsoddwyr Madoff Gwarantau Buddsoddi tua $ 50 biliwn. Mae ei gronfa fuddsoddi, y gost o fynediad oedd yn dod i sawl miliwn doler yr Unol Daleithiau, yn hysbys i lawer o bobl o gymdeithas uchel. Madoff ei hun yn adnabyddus hefyd am ei roddion elusennol hael yn y gwaith ymchwil canser a diabetes, yn y canolfannau etholiadol yn costio yr Unol Daleithiau Blaid Ddemocrataidd, yn ogystal ag ar ddatblygu sefydliadau diwylliannol ac addysgol.

Fodd bynnag, nid oedd hyn yn achub y Gronfa o ar fin digwydd ar ôl yr argyfwng yn 1995 ailstrwythuro'r bartneriaeth buddsoddiad i'r pyramid ariannol. Fodd bynnag, fe greodd y swigen byrstio yn hwyr yn 2008, ac wedi hynny Madoff ei ddedfrydu i garchar am 150 o flynyddoedd.

Mae chwaraewyr profiadol mewn gwirionedd (pobl nad ydynt yn gyntaf miliwn a enillir gan gronfeydd buddsoddi) yn edrych yn bennaf ar yr isafswm a argymhellir o fewnbwn. Os yw'n hafal i neu'n llai na $ 50,000, yna gallwch fod yn sicr yn sicr - rydych yn wynebu HYIP, wedi eu gwisgo fel cronfa gwrych. Er enghraifft, amser-brofi a dwsinau o gwsmeriaid tramor arian gwrych yn cymryd isafswm buddsoddiad o $ 100,000.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.