IechydAfiechydon a Chyflyrau

Bysedd traed hasio: Achosion a Thriniaeth

Pam mae rhai babanod yn cael eu geni bysedd traed hasio? Beth mae patholeg hwn, ac a allwch gael gwared ohono? Atebion i'r cwestiynau hyn a chwestiynau eraill am y gwyriadau ddeunyddiau byddwch yn dysgu oddi wrth yr erthygl hon a grybwyllwyd.

Gwybodaeth gyffredinol am y patholeg

bysedd traed hasio - datblygiad aelodau isaf cynhenid. Mae'r gwyriad yn cael ei nodweddu gan ymasiad rhannol neu gyflawn o ddau neu fwy o bysedd. Yn ymarferol meddygol, bysedd traed hasio cael enw arbennig - syndactyly.

Â'r clefyd hwn mewn pobl fod yn gyfuniad o bysedd yn afluniaidd a datblygu'n ddigonol ac yn datblygu'n iawn. Canlyniad syndactyly yw diffygion swyddogaethol ac cosmetig o aelod is.

Dylai'r plentyn gyda'r gwyriad ymgynghorir bob amser genetegydd a llawfeddyg orthopedig. I osod y math o syndactyly, dylai gael ei wneud pelydr-X y droed. Trin diffyg hwn yn cael ei berfformio yn unig drwy lawdriniaeth. Yn yr achos hwn, y ddau bysedd traed hasio yn cael eu gwahanu a'u defnyddio plastig a chau nam pan fydd yn gwbl angenrheidiol.

rhai ystadegau

Gelwir Syndactyly datblygu'n annormal y bysedd, sydd yn ganlyniad i dorri'r hawl gwahanu. Yn nodweddiadol, mae hyn yn digwydd yn ystod y cyfnod embryonig.

fysedd traed hasio o baban newydd-anedig a geir gyda amlder 1 i 3000. Dylid nodi bod syndactyly amdano yw hanner yr holl anomaleddau cynhenid. Gall patholeg droed o'r fath fod naill ai gwyriad annibynnol, ac yn cyfuno â namau eraill (e.e. bysedd hypoplasia, polydactyly a polifalangiey, ectrodactyly, brachydactyly, brachioradialis synostosis, hollti o frwshys, ulnar neu clubhand rheiddiol ac yn y blaen.).

Mae tua 60% o blant sydd wedi cael bysedd traed ymdoddedig (blemish llun a gyflwynir yn yr erthygl hon), yn gysylltiedig abnormaleddau cynhenid yn y system cyhyrysgerbydol (ee, pseudarthrosis, clubfoot, gosod brêc annormal, ac ati).

achos y nam

Pam mae plant yn datblygu is o'r fath, fel bysedd traed ymdoddedig? Gall achosi gwyriad hwn fod yn wahanol. Mae arbenigwyr yn credu bod yn 20% o achosion mae hyn yn ganlyniad i ffactorau etifeddol. Mewn geiriau eraill, yr holl fai o awtosomaidd batrwm dominyddol etifeddiaeth.

Os hanes teuluol o syndactyly ar goll, rhaid cymryd yn ganiataol bod troseddau o wahaniaethu a ffurfio y coesau y ffetws wedi digwydd yn ystod embryogenesis. Fel arfer bydd hyn yn digwydd pan fydd yr effaith ffactorau andwyol amrywiol.

Mae nam yn datblygu?

Pam coesau asio bysedd, a sut i esbonio datblygiad aelod o'r fath? tab droed baban heb ei eni yn digwydd ar y 5ed wythnos o ddatblygiad mewngroth. Roedd ar y cyfnod hwn yn y ffetws yn gallu datblygu syndactyly ffisiolegol.

Yn absenoldeb diffyg eisoes yn y 7fed wythnos y bysedd yn cael eu ffurfio. Mae hyn yn ganlyniad i dwf pelydrau bys a arafu datblygiad mannau interdigital. Os bydd y gostyngiad yn y waliau interdigital torri, yna nid yw'r phalanx ei gwahanu, hynny yw, mae syndactyly.

Achosion posibl datblygu anarferol

bysedd traed hasio, gall y plentyn ddigwydd mewn effeithiau gwenwynig ar y corff o wraig feichiog. Yn y rhan fwyaf o achosion mae hyn yn digwydd yn ystod gymryd meddyginiaeth, diodydd alcoholig, yn ogystal â ecoleg anffafriol, yn cynnwys proffesiwn, arbelydriad pelydr-X a chlefydau heintus (e.e. ffliw, syffilis, twbercwlosis, ac ati).

Yn aml, yr hyn sy'n achosi genedigaeth baban gyda syndactyly parhau'n aneglur.

bysedd traed hasio - mae'n aml welwyd nam o fewn strwythur cromosomaidd a syndromau genetig.

Gyda llaw, yn anaml iawn i'w ganfod mewn pobl syndactyly caffael. Yn nodweddiadol, mae patholeg o'r fath yn codi ar ôl llosgiadau droed (thermol neu gemegol).

bysedd traed hasio - sy'n golygu patholeg hwn?

Mae llawer o bobl sy'n mynd ati yn mwynhau dirgelwch, credir nad yw'r patholeg hwn yn datblygu yn unig. Credir bod y math hwn o mwtaniad yn arswydus o wael. Yn wir, bysedd hasio yn eithaf dwyn i gof y carn.

Fodd bynnag, mae meddygon yn dweud nad oes unrhyw beth rhyfedd ac ofnadwy yn nad y droed yn datblygu. Mae hyn yn unig yw aelod anghysondeb, o sy'n eithaf hawdd i gael gwared ar, yn enwedig yn y camau cynnar o fywyd plentyn.

Felly peidiwch â phoeni cymaint os ydych yn bysedd traed ffiws. Beth mae bod cymedr, gallwch ddweud dim ond meddyg, nid gythreulig labeli gariadon.

Dosbarthiad o ddiffygion

Yn orthopaedeg graddio syndactyly ôl hyd, y math o wythïen, yn ogystal â cyflwr y bysedd.

gwahaniaethu ar hyn o bryd:

 • siâp asgwrn (pan spike asgwrn digwydd);
 • Ffurflen meinwe meddal (weithiau pilennog a chroen).

Hyd dosbarthiad nam yn dibynnu ar y nifer a hyd y wythïen phalanges ffiws.

O ran cyflwr bysedd hasio, gall y syndactyly fod yn gymhleth ac yn syml. Yn yr achos olaf, mae cyfuniad o bys arferol, ac yn y cyntaf - ag abnormaleddau o esgyrn, ar y cyd, tendon neu gyfarpar ligament.

mathau genetig

Syndactyly dosbarthu a genetig math:

 • Y math cyntaf - zigodaktiliya. ymasiad rhannol neu gyflawn (pilennog) 2il a 3ydd blaen. Hefyd, ni diystyru bysedd gweog eraill.
 • Yr ail fath - sinpolidaktiliya. Fusion y bysedd traed 4ydd a'r 5ed gyda dyblu'r y 5ed. Ar gyfer patholeg hwn yn cael ei nodweddu gan: yn torri gwadnau lledr rhyddhad a hypoplasia yr phalanx canol.
 • Y trydydd math. syndactyly cyflawn Dwyochrog y 4ydd a'r 5ed bysedd. Yn yr achos hwn, nid y droed yn cael ei effeithio.
 • Y pedwerydd math - Llain syndactyly. Llawn dwyochrog croen llaw syndactyly. Ar yr un pryd nid oes unrhyw golled stop.
 • Y pumed math. Cyfuno metatarsal a esgyrn metacarpal. Ar y dwylo yn fwy cyffredin 3-4 ymdoddiad o bysedd a'r traed - 2 a 3.

symptomau diffyg

Pan fydd syndactyly y traed mewn plentyn yn fwyaf aml welwyd ymasiad y bysedd traed 2il a 3ydd. Ar yr un phalanx anwahanedig gall fod naill ai datblygu'n ddigonol neu eu datblygu fel arfer. Mewn rhai achosion, mae gostyngiad yn y nifer o fysedd, oherwydd eu torri aelod i ffwrdd amniotig.

Yn wahanol i blant ag syndactyly yn nwylo plant ag syndactyly y traed yn datblygu yn eithaf normal. Nid oes ganddynt unrhyw broblemau gyda'r ystod eang o gamau gweithredu ar waith. Yn y diffyg swyddogaethol y droed ddim yn llesteirio eu hastudiaethau, yn ogystal â bron byth yn cyfyngu ar y dewis o broffesiwn y dyfodol.

Sut i wneud diagnosis?

Sut i wneud diagnosis o bysedd traed Ymdoddedig (arwydd bod diffyg o'r fath wedi cael ei ddisgrifio yn union uchod)? Syndactyly canfod neonatolegydd yn syth ar ôl genedigaeth y baban. arsylwi pellach o'r plentyn yn cael ei orthopaedeg pediatrig neu lawdriniaeth. Gwahardd cromosomaidd a gellir abnormaleddau genynnau fod yn gysylltiedig a genetegydd.

Er gwaethaf y ffaith bod diagnosis o'r fath yn cael ei wneud ar ôl arolygiad gweledol i egluro'r math o nam, yn ogystal â datblygu strategaeth driniaeth, mae angen cynnal offeryn astudiaeth.

droed radiograffeg mewn dwy rhagamcanion yn caniatáu i arbenigwyr i amcangyfrif dwysedd esgyrn, iechyd ar y cyd, ar hyd a phresenoldeb ymasiad asgwrn. Nodi nodweddion llif y gwaed a rhwydwaith fasgwlaidd yn y bysedd yn ei wneud UZDG, reovasography, angiograffeg a thermomedr trydan.

triniaeth clefyd

A oes gwellhad bysedd traed ffiws? Ymgyrch i wahanu'r phalanges - dyma'r unig ateb posibl. Fodd bynnag, dylid nodi bod y llawdriniaeth yn cael ei ddefnyddio dim ond pan fydd syndactyly o bysedd. O ran phalanges hasio stopio, yna nid y llawdriniaeth yn cael ei ddangos. Os annormaledd o'r fath yn ymyrryd â cherdded arferol, mae'r ymyriad yn dal i gynnal.

Pan fydd y llawdriniaeth yn digwydd?

Telerau a'r dull o ymyrraeth lawfeddygol yn cael eu penderfynu yn seiliedig ar natur a ffurf y nam. Pwrpas y driniaeth hon yw cael gwared ar y diffyg cosmetig, yn ogystal â gwella swyddogaeth y droed neu â llaw.

Yr amser gorau ar gyfer y llawdriniaeth - oed 4-5 mlynedd. Os yw baban newydd-anedig yn arsylwi pen syndactyly, yr ymyriad yn cael ei wneud yn yr ail hanner ei fywyd. Mae hyn yn atal anffurfio o bysedd eilaidd a thwf anwastad y phalanges.

dulliau llawfeddygol

Yn ystod llawdriniaethau gall y dulliau canlynol yn cael eu defnyddio:

 • gwahanu bysedd conjoined gyda plasty croen gyda meinweoedd lleol;
 • plastigau heb groen wythïen gwahanu pilennog;
 • hasio bysedd gwahanu, sy'n cael ei ategu gan y defnydd cyfunol croen impio gyda autografts am ddim a meinweoedd lleol;
 • gwahanu bysedd cyfunedig, sy'n cael ei ategu gan y croen rhad ac am ddim impio polnosloynym neu impiad croen hollt;
 • ymyrraeth multistage gyda tendon-cyhyrau, y croen a'r esgyrn impio.

Mae'r cyfnod ar ôl y llawdriniaeth

Ar ôl llawdriniaeth i atal cerbydau rhag symud y bysedd gwahanu ar y cyrion braidd osod sblint plastr symudadwy. Argymhellir i wisgo o leiaf 3-4 mis.

Tua 15 diwrnod ar ôl y llawdriniaeth yn dechrau i adferiad y claf. I wneud hyn, defnyddiwch y dwylo neu draed tylino, therapi ymarfer corff, phonophoresis gyda Lydasum, ysgogiad trydanol cyhyrau o bysedd, ozokerite, paraffin a mwd wraps.

Canlyniad y gwaith

Dulliau a ddefnyddir i drin llawfeddygaeth fodern o syndactyly rhoi cosmetig da a chanlyniadau swyddogaethol. Gydag ymyrraeth amserol yn cael ei adfer yn llwyr, nid yn unig strwythur arferol, ond hefyd y swyddogaeth brwsh y droed.

Llawdriniaeth i dynnu syndactyly yn llwyddiannus os oes gan y claf unrhyw creithiau tynhau ac anffurfiad ochrol y bysedd, ac mae ystod lawn o gynnig mewn interphalangeal cyd (adduction, cipio, ymestyn a plygiad), cydio y swyddogaeth (yn achos y brwsh), sensitifrwydd da a ffurf naturiol y bylchau rhwng y bysedd traed.

Os yw'r driniaeth o syndactyly penderfynu peidio i wneud, gallai gael effaith negyddol ar ddatblygiad a thwf y coesau babi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.