GyfraithWladwriaeth a chyfraith

Sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral, oni bai nad yw'r cais yn cael ei fwydo?

Mae llawer o ddinasyddion sydd â diddordeb yn y cwestiwn: sut i adennill y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral? Nid yw'r dasg bob amser yn bosibl. A bydd yn rhaid ffaith hon i gymryd i ystyriaeth. Oherwydd y gall ymgyfreitha fod yn wahanol. Ac yn penderfynu eu bod hefyd yn gallu ddulliau annhebyg.

Mewn unrhyw achos, dylai pobl fod yn ymwybodol o sut i gael arian a delir ar gyfer adolygu'r gŵyn o dan rai amgylchiadau. Ac mewn unrhyw arian senarios achos, ni fydd yn cael ei ddychwelyd i'r ymgeisydd. Mae gwybod hyn i gyd, byddwch yn sylweddoli nad oes unrhyw broblemau sylweddol gyda'r ymgorfforiad o syniadau mewn bywyd ni ddylai fod.

A oes cyfle?

A oes modd dychwelyd y dreth stamp dalu? Llys Cyflafareddu, fel y dengys arfer, yn dychwelyd arian i gwritiau dan rai amgylchiadau. A yw hyn yn gyfreithlon? Ydw. Yn ôl y rheolau a sefydlwyd yn Rwsia, gall pob dinesydd ddychwelyd y ffi wladwriaeth ar gyfer y gwaith nad oedd yn ystyried. Neu mewn amgylchiadau eraill. Rheswm i ddychwelyd llawer. Amdanynt dylai wybod bob dinesydd.

Yn unol â hynny, mae'r gyfraith yn dychwelyd y gall y ffi wladwriaeth ar gyfer y siwt yn cael ei ffeilio. Mae'r weithdrefn hon, sy'n cael ei wynebu yn aml iawn gan y farnwriaeth. Ond beth i'w wneud? Ac o dan ba amgylchiadau gronfeydd 100% dychwelyd i'r ymgeisydd?

tiroedd

Mae yna lawer. Yn ôl y ddeddfwriaeth Rwsia, dinasyddion modern yr hawl i feddwl am y cwestiwn o sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral, oni bai:

 1. Maint a wnaed i'r trysorlys y cronfeydd wladwriaeth yn uwch nag sydd raid. Ydym yn sôn am y gordaliad. Yn yr achos hwn, mae'r gweddill yn cael ei ddychwelyd i'r ymgeisydd yn llawn.
 2. Roedd gwrthodiad i dderbyn y cais. Mewn geiriau eraill, dywedodd y llys na fyddai'n ystyried achos penodol. treth stamp yn cael ei ddychwelyd yn llawn.
 3. Ar therfynu swydd. Ac rydym yn sôn am y fenter yr adran. Os bydd yr awdurdod barnwrol ei ben ei hun yn stopio cynnal hyn neu achosion eraill, mae'n dychwelyd i'r hawliwr yn y ffioedd a delir yn llawn.
 4. Mae'r arian yn cael ei ddychwelyd i'r ymgeisydd os bydd yn tynnu cais i gofrestru cyflwr o gronfeydd data cyfrifiadurol, meddalwedd, dopograffeg cylchedau integredig cyn iddynt gael eu cofrestru. Dyna pan fyddwch yn gwrthod y cais i gofrestru o hynny.

Hefyd, weithiau mae yna achosion lle mae hawliadau a ddygwyd gan bobl nad ar eu rhan eu hunain. Os gallwn brofi nad ei hun y dinesydd yn apelio at y llys, mae'r ddyletswydd yn dychwelyd y swm llawn, ac ni fydd yr achos yn cael ei ystyried gan y llysoedd.

Dim byd yn anodd i'w ddeall yno. Ond sut i gael y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral? I ateb y cwestiwn hwn, mae angen yn gyntaf i ddeall, ni allwch ddibynnu ar y ymgorfforiad o syniadau i mewn i fywyd o dan unrhyw amgylchiadau.

Pan nad ydych yn dychwelyd?

Heddiw, mae digon o sefyllfaoedd lle bydd yr arian a dalwyd am y cais yn cael ei ad-dalu. Ond mae yna amgylchiadau nad ydynt yn caniatáu i gyfieithu syniadau ar waith. Pa rai? Ar hyn o bryd, mae yna y sefyllfaoedd canlynol:

 • Mae'r llys awdurdodaeth gyffredinol a gofnodwyd ddiwedd y cytundeb rhwng y partïon. Yna yr achos yn cau, ond ni fydd yr arian yn cael ei ddychwelyd i'r ymgeisydd.
 • Os trawsatebydd bodloni gofynion yr hawlydd yn wirfoddol ar ôl cyfres o hawliad sampl. Mae'n bwysig na fydd yr arian yn cael ei ad-dalu dim ond pan fydd y tribiwnlys arbitral yn gwneud penderfyniad ar fabwysiadu y datganiad o hawliad.

Ym mhob achos arall, fel y byddech yn dyfalu, bydd yn gallu dychwelyd yr arian. Ond sut i wneud hynny? Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am y broses?

cyfyngiad o gamau gweithredu

Er enghraifft, sut y bydd llawer o amser fod yn ddinesydd er mwyn adennill dalu arian ffi'r wladwriaeth. Yn Rwsia, mae gennym y cyfnod hyn a elwir yn y cyfyngiad. P'un a yw'n berthnasol i'r dasg? Ydw.

A faint o'r math presgripsiwn o hawliad ar gyfer dychwelyd y ddyletswydd gyflwr y tribiwnlys arbitral? Mae'n nodi y bydd ar gyfer gwireddu'r syniadau ym mywyd y dinesydd fod yn 3 blynedd. Ond ar ôl y cyfnod hwn, gallwch geisio adennill yr arian.

Argymhellir cyn gynted â phosibl i ddechrau ar y broses o weithredu. Fel arall, gall y llysoedd wrthod y cais am ad-daliad. Ac yn gyfreithlon. Er enghraifft, yn 36 mis efallai y byddwch yn colli rhai o'r dogfennau angenrheidiol. Yna peidiwch troi allan i adennill y ffioedd a delir.

gorchymyn

Sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral, oni bai nad yw'r cais yn cael ei fwydo? Y peth yw bod yna ddilyniant fach o gamau gweithredu. Bydd yn caniatáu gyfarwydd yn raddol â'r broses ad-daliad am yr hawliad a gyflwynwyd. Felly, bydd y dinesydd yn gallu deall yr hyn y mae'n rhaid iddo. Sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral? I gyfieithu syniadau ar waith yn gofyn am:

 1. Casglu dogfennau penodol. Rydym hefyd angen copïau a gwreiddiol. Bydd rhestr gyflawn yn cael ei gyflwyno yn nes ymlaen.
 2. Gwneud cais i'r ffurflen gais y llys am ad-daliad. Ar y dasg hon yn cael ei roi 3 blynedd. Mae'r cyfrif i lawr yn dechrau o'r eiliad y mae'r arian i'r trysorlys wladwriaeth.
 3. Arhoswch am y penderfyniad y llys. Os ydych yn ddinesydd yn penderfynu dychwelyd yr arian, mae angen i gael tystysgrif dyfarniad.
 4. Gyda rhestr benodol o ddogfennau a hysbysu am y farnwriaeth rhaid i ddod i'r swyddfa dreth ac ysgrifennu ail-ymgeisio am ad-daliad. Mae'n farn cymhwysol orfodol.
 5. Arhoswch am y trosglwyddo arian dinasyddion.

Dyna i gyd. Fel rheol, y broses ad-daliad i'r ceisydd - nid yw'n fargen mor gyflym. bydd yn rhaid i stoc i fyny amser ac amynedd i gyflawni canlyniadau. Gyda'r hyfforddiant cywir, ni fydd unrhyw broblemau sylweddol yn codi. dim ond rhaid iddo aros am gyfnod penodol - nes bod y rheolau llys, bydd yr awdurdodau treth yn adolygu'r cais ac yn trosglwyddo arian i mewn i gyfrif ar y manylion penodol.

Dogfennau ar gyfer treial

Sut i ddychwelyd y ffi gofrestru? Yn ôl y wybodaeth y tribiwnlys arbitral. Heb y ddogfen hon, ni allwch hyd yn oed wneud cais i'r swyddfa dreth. Y peth yw, ei bod yn angenrheidiol, fel yr ydym wedi dweud, i gasglu rhestr benodol o ddogfennau. Maent yn mynd i'r llys, ac yna - at y dreth. Beth sy'n ddefnyddiol ar ddinasyddion? Hyd yn hyn, mae'r person sydd am ddychwelyd at y ffi wladwriaeth a delir i'r llys cyflafareddu, yn dod â:

 • Ffurflen gais gyda disgrifiad manwl o'r amgylchiadau.
 • Derbyn y taliad ar ddyletswydd y wladwriaeth gyda siec (yn y gwreiddiol).
 • ID.

Nid oes dim yn anodd neu arbennig. Os bydd yr awdurdod barnwrol i ddechrau gwrthod derbyn y cais, rhaid iddo ddyroddi tystysgrif effro. Mae'n ddefnyddiol ar. Mewn gwirionedd, nid mor bwysig, beth fo'r rheswm dros y dinesydd yn meddwl am ddychwelyd cronfeydd. Sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral am help? Mae'r egwyddorion yn aros yr un fath. Yr unig wahaniaeth yw gwaelod y syniadau Ymgnawdoliad yn fyw.

dyfarniadau

Felly, ffeilio yn ddinesydd a dogfennau. Beth nesaf? Sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral? Yn ôl y dystysgrif neu farn - nid yw mor bwysig. Pan ddaw i ystyried y cais y sampl sefydledig, mae angen i chi aros ychydig.

Bydd yr awdurdod barnwrol gymryd y cais ac ar gyfer y 5 diwrnod nesaf yn gwneud hyn neu y penderfyniad. Nesaf, bydd hysbysiad yn cael ei anfon at y dinesydd. O fewn 15 diwrnod arall bydd yn rhaid i gymryd chymorth y ffurflen tribiwnlys a sefydlwyd arbitral a chopi o'r dyfarniad. Os byddwch yn penderfynu dychwelyd i'w gwaith yn rhannol, y broses dychwelyd yn dal heb newid.

Ar ôl hyn, mae angen gwneud cais i'r swyddfa dreth ar yr egwyddor a grybwyllwyd eisoes - wneud cais am ad-daliad, cymhwyso rhai dogfennau, yna disgwylir i dderbyn yr arian.

Mae ymweliad y dreth

Sut i ddychwelyd y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral? Yn ôl y llys, a oedd yn trosglwyddo i lawr, mae'n bosibl heb unrhyw broblemau i gyfieithu syniadau ar waith. Yn yr un modd, fel yn gwrthod gweithredu barnwrol. Dinesydd apelio at y swyddfa dreth yn y man preswylio. Gyda dylai dyn ddod â:

 1. Copi o'r dyfarniad (os ar gael).
 2. dyletswydd y wladwriaeth a delir gwreiddiol.
 3. pasbort Rwsia.
 4. Mae tystysgrif oddi wrth y llys y sampl sefydledig. Caiff ei gymryd ar sail orfodol o flaen llaw.
 5. Ffurflen gais am ad-daliad.
 6. Hysbysiad i ddiswyddo (os ar gael).
 7. SNILS ymgeisydd.
 8. TIN (os o gwbl, ond nid o reidrwydd).
 9. Manylion ar gyfer trosglwyddo arian.

Rhaid i chi ddarparu copïau o'r gwreiddiol yr holl warantau a restrwyd yn flaenorol. Nawr rwy'n deall sut i adfer y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral. Ond mae gwybodaeth sy'n ddefnyddiol i ddinasyddion.

cyfnod aros

A faint o amser yn cael ei neilltuo i ad-daliad? Mae'r cwestiwn hefyd o ddiddordeb i lawer. Nid yw'n ddigon i ddeall sut i adennill y costau cyfreithiol y tribiwnlys arbitral. Byddwch yn ymwybodol, gan y bydd yn dod â syniadau yn gyflym i fywyd.

Y peth yw y byddai'n rhaid i chi aros dim mwy na 30 diwrnod ar ôl cyflwyno'r cais i'r swyddfa dreth. O fewn mis, dylai'r arian gael ei ddychwelyd i'r hawlydd a ddarperir am fanylion. Os nad oeddent yno pan fyddwch yn gwneud cais, mae'r awdurdodau treth yn cael gwybod am yr ymgeisydd, ac wedyn yn cynnig y mis hwn i unioni'r sefyllfa. Ni Dychwelwch y ffi wladwriaeth erbyn penderfyniad y tribiwnlys arbitral mor anodd ag y mae'n ymddangos. Y prif beth i'w gofio bod yr holl wiriadau a derbyniadau yn cael eu ynghlwm wrth y rhai gwreiddiol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.