IechydMeddygaeth

Sut i roi gwaed am colesterol a glwcos?

Mae llawer o glefydau yn y camau cynnar yn asymptomatig. Felly, hyd yn oed pobl yn iach, mae'n ddymunol i gymryd gwaed o bryd i'w gilydd, er mwyn peidio â cholli yr arwyddion cyntaf o salwch. Weithiau mae person yn teimlo rhyw fath o gamweithio y corff a'r meddyg yn rhoi cyfeiriad y rhodd gwaed ar gyfer astudiaeth bellach. Bydd gwaed yn dweud llawer mwy pan nad oes symptomau amlwg o'r clefyd, bydd yn caniatáu cychwyn cynnar i ddatrys y broblem.

Pam mae angen prawf gwaed ar gyfer colesterol a siwgr?

Mae hyd yn oed pobl nad oeddent ar eu gweithgareddau sy'n gysylltiedig â meddygaeth, clywodd y geiriau: colesterol, atherosglerosis, siwgr yn y gwaed a diabetes. Teimlai llawer ar ei hun i gyd cysyniadau hyn. Mae pob rhan o bump yn trigo yn y blaned yn groes metaboledd braster y corff. Colesterol yn swm bach o ddefnyddiol ac yn angenrheidiol ar gyfer gweithrediad arferol y system gardiofasgwlaidd, y synthesis o asidau bustl, y prosesau metabolaidd ar y lefel cellog, yn cymryd rhan yn y cynhyrchu hormonau rhyw. colesterol gormodol yn gallu achosi cur pen, pendro, nid yw'n canolbwyntio yn briodol, yn effeithio'n andwyol ar storio gwybodaeth, gan arwain at diffyg teimlad o aelodau'r corff a phoen ysbeidiol yn y galon.

 diabetes ddim gwell pethau mellitus yn cael eu. Mae'r clefyd yn effeithio ar bobl o bob oed, rhyw a statws. Anhwylder ledaenu ar draws y byd ac yn effeithio ar fwy a mwy o bobl. Diagnosis cyflwr yn ei gamau cynnar yn bosibl. Beth ddylech chi ei dalu sylw i:

 • neutolyaemaya syched;
 • troethi aml;
 • sychder mwcosaidd;
 • blinder a gwendid cyson;
 • dirywiad mewn swyddogaeth gweledol;
 • clwyfau heb fod yn iachau, yn aml yn ymddangos gornwydydd;
 • hyperglycemia.

Ym mhresenoldeb o leiaf un o'r symptomau, mae'n werth ystyried, a chyn gynted ag y bo modd i gyrraedd y dderbynfa i'r endocrinolegydd. Mae'r crefftus medrus yn gwybod bod lefel y siwgr a cholesterol yn y gwaed yn mynd gyda'i gilydd ac yn perthyn yn agos, mae bron yr un camgymeriadau a phroblemau gydag iechyd. как правильно сдать кровь на холестерин и сахар, чтобы показатели были максимально правильными. Mae'r meddyg yn siarad am sut i roi colesterol yn y gwaed a siwgr i'r cyfraddau uchaf yn gywir.

Norm a dangosyddion gwyriad colesterol

Colesterol yn "dda" a "drwg." Mae'r gwahaniaethau rhyngddynt a rôl y canlynol yn y corff:

 • "Da" - rhyw fath lipoproteidovyh gronynnau sydd â dwysedd a gard uchel llongau. Maent yn helpu i atal afiechydon y system gardiofasgwlaidd.
 • "Bad" - rhyw fath lipoproteidovyh gronynnau sydd â dwysedd isel ac yn cael eu dyddodi ar waliau llong. Maent yn un o'r prif resymau dros ddatblygu atherosglerosis.

anfonwyd yn aml i'w dadansoddi er mwyn nodi faint o gyfanswm colesterol yn y gwaed, os yw ef wedi dangos canlyniadau gwael, yna mae angen i egluro cynnwys pob gronynnau lipoproteidovoy. Sut i roi colesterol yn y gwaed a beth oedd y canlyniad yn dibynnu? Wrth gynnal y prawf hwn, gofalwch eich bod yn cymryd i ystyriaeth oedran y claf, gan fod gwahanol segment bywyd y gwahanol ddangosyddion a ystyrir yn normal. Er enghraifft, ar gyfer plant crynodiad derbyniol o 2.4-5.2 mmol / l. I oedolion - nid fwy na 5.2 mmol / l. Mae hefyd yn angenrheidiol ystyried presenoldeb gormod o bwysau, ysmygu, glefydau amrywiol yn hanes y claf a'i ffordd o fyw.

tystiolaeth

Colesterol Dadansoddi a siwgr reidrwydd ar bresgripsiwn i bobl sydd â phwysedd gwaed uchel, y tybir bod diabetes, ar ôl cael strôc, trawiad ar y galon, pobl sy'n dioddef o fethiant y galon, clefyd fasgwlaidd, a'r iau.

Os bydd dyn yn meddwl ei fod yn hollol iach, nid yw'n golygu nad yw dadansoddiad o'r fath yn angenrheidiol i wneud. Mae yna rai ffactorau risg, presenoldeb sy'n cynnwys rhoi gwaed cyfnodol ar gyfer ymchwil. Y prif rai yw:

 • ysmygu;
 • presenoldeb gormod o bwysau, gordewdra;
 • dynion dros 40 a merched dros 50 oed;
 • ffordd o fyw anweithgar neu eisteddog;
 • cymeriant anghywir ac afreolaidd bwyd, braster a bwydydd wedi'u ffrio;
 • pwysedd gwaed uchel;
 • presenoldeb perthnasau sy'n dioddef o ddiabetes.

hyfforddiant

Cyn mynd i'r labordy, mae angen i chi wybod sut i roi colesterol yn y gwaed. A ddylai ddilyn rhai canllawiau syml:

 • Mae angen gwaed i basio yn y bore;
 • well i roi'r gorau i'r defnydd o unrhyw fwyd am 12 awr cyn rhoi gwaed;
 • 24 awr cyn y dylai'r profion fod yn gwbl rhoi'r gorau i'r defnydd o kvass, kefir ac alcohol;
 • drothwy well i gyfyngu ar y llwyth corfforol a nerfus;
 • cyn na all profion sy'n cael ysmygu;
 • gofalwch eich bod yn gwybod yn derbyn unrhyw feddyginiaeth.

Mae llawer yn dal i fod cwestiynau am sut i gael eu profi am golesterol - ar stumog wag neu beidio. Ie, ac nid yn unig ar stumog wag, mae'n well i wahardd y bwyd a fwyteir am 12 awr.

Hefyd, mae llawer yn meddwl sut rhoi gwaed yn pasio ar gyfer dadansoddi o golesterol, yn cymryd: o bys neu wythïen. Gwaed ar gyfer yr astudiaeth yn cael ei gymryd o wythïen. Mae'n weithdrefn bron yn ddi-boen. Er mwyn darparu gwybodaeth fwy cywir am y nifer o ronynnau yn y corff yn unig gwaed gwythiennol addas.

mathau o brofion

Sut i roi colesterol yn y gwaed a pha fath o ddadansoddiad o anghenion, yn gallu ysgogi meddyg. Mathau o ddadansoddi:

 • Dadansoddiad gwaed Cwblhau - mae'n cael ei weinyddu i bennu cyfanswm nifer y gronynnau yn y corff. Yn penodi dadansoddiad o'r fath y meddyg, ar ôl archwiliad o'r claf a anamnesis.
 • Biocemegol - dadansoddiad manylach, gellir gweld, a paramedrau gwaed eraill. Cyfuno sawl ddulliau ymchwil: Lliwfesurol, nephelometric, fluorometric, a Titrimetric gazohromatichesky.
 • домашних условиях, буквально за 5 минут уже можно узнать результаты. Express-ddadansoddiad y gellir eu perfformio yn y cartref, yn llythrennol 5 munud yn ddiweddarach gallwch weld y canlyniadau. Bydd angen gwneud hyn i brynu dyfais arbennig gyda stribedi prawf arbennig. Mae'r dull hwn yn caniatáu i'r astudiaeth o hyd colesterol yn y gwaed ar unrhyw adeg.
 • Lipidogram - astudiaeth fanwl o'r gwaed ar y swm o "da" a "drwg" colesterol. Mae'r dadansoddiad hwn yn helpu i wneud diagnosis ac yn rhagnodi triniaeth briodol yn fwy cywir.

нужно знать перед тем, как идти сдавать анализ на холестерин, как подготовиться – об этом расскажет доктор, который направляет на сдачу крови для исследования. Beth ddylech chi ei wybod cyn i chi fynd i gael eu profi am colesterol, sut i baratoi - mae hyn yn dweud wrth y meddyg sy'n cyfarwyddo ar roi gwaed ar gyfer ymchwil.

Fel y dangosir gan y gwyriad?

Os bydd popeth yn cael ei wneud yn iawn a bod y claf yw'r mwyaf ei baratoi, ac mae'r canlyniadau yn dangos mynegai colesterol mwy, yna mae hyn yn dangos presenoldeb o broblemau iechyd. Pryd y dylwn ddechrau poeni:

 • os annormaledd yn fwy na 5 uned, gall fod yn dechrau datblygu atherosglerosis;
 • 3 i 4 gymhareb yn awgrymu ei bod yn werth ystyried, gan fod y risg o atherosglerosis yn fawr iawn;
 • dangosyddion nad ydynt yn fwy na 3 uned, gan ddweud bod y gwaith o ddatblygu atherosglerosis annhebygol iawn, ac eto peidiwch â phoeni.

Os cymhareb astrogennosti cynyddu, o reidrwydd angen profi a siwgr.

colesterol gostwng

I gynnal llawer o diagnosis yn brawf pwysig iawn ar gyfer colesterol. Sut i dynnu a ddylid poeni pan hisraddio? Yn sicr gall y fath gyflwr fod rhywfaint o berygl i'r corff. Gall Gipoholisterinemiya ddigwydd ym mhresenoldeb clefydau a diffygion penodol:

 • hypolipoproteinaemias;
 • haint acíwt, sepsis;
 • canser yr iau, sirosis neu salwch yng nghwmni marwolaeth celloedd;
 • newyn a cachexia;
 • bwyta bwydydd sy'n cynnwys asidau brasterog;
 • llosgi gydag ardal fawr yr effeithir arnynt;
 • syndrom camsugniad;
 • nipertireoz;
 • patholeg ysgyfaint cronig.

Effaith bwyd

Gall llawer o fwydydd gynyddu neu leihau faint o golesterol a siwgr. Beidio â gwneud camgymeriadau elfennol, mae angen i chi wybod yn union sut i roi gwaed am colesterol a glwcos. Nid argymhellir i fwyta bwydydd carbohydrad uchel, brasterog, ffrio a sbeislyd. Nid oes angen i fwyta ac yfed. Mae'n well i roi'r gorau i'r ddiod sy'n achosi eplesiad yn y perfedd, mae'r rhain yn cynnwys kvass naturiol a diodydd llaeth sur. Mae hynny'n yn datgelu eu profi ar gyfer colesterol, sut i gymryd a'i ddefnyddio o'r blaen? 2-3 diwrnod, mae'n ddymunol i newid i lysiau, grawn, a chigoedd heb fraster a physgod. Mae'r holl gynnyrch yn well berwi neu stiw. Ni ddylai bwyd a fwyteir Last fod yn hwyrach na 12 awr cyn CROI cyflwyno. Os oes modd, mae'n well rhoi'r gorau i gymryd meddyginiaethau a allai ystumio'r canlyniadau.

canfyddiadau

Gosod profion ar gyfer lefelau colesterol a siwgr yn y gwaed yn bwysig iawn. Trwy'r monitro systematig hefyd yn cael eu hystyried er mwyn atal y broblem o flaen llaw. Mae llawer o annormaleddau yn cael eu cywiro y ffordd fwyaf cyffredin a syml, heb gymorth cyffuriau.

Yn arbennig o werth meddwl am y bobl sydd mewn perygl. Yn well i drin y bwyd yn ddetholus ac yn ceisio cael gwared ar arferion drwg. Hyd yn oed os bydd y wladwriaeth yn mynnu cymryd meddyginiaethau penodol, dylech gofio bod y mesurau hyn yn cael eu cymryd er mwyn ymestyn oes person ac i wella iechyd. clefydau rhy ddifrifol aros y rhai nad ydynt am i'w ddeall.

Byddwch yn siwr i ofyn am sut i roi colesterol yn y gwaed a pha mor aml y dylai gael ei wneud yn y meddyg. Er mwyn atal y clefyd yn llawer haws nag i'w drin. Bydd canllawiau syml yn helpu i osgoi clefydau cardiofasgwlaidd sy'n digwydd yn fwy aml, a bob blwyddyn yn y blynyddoedd diwethaf - pob claf iau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.