Y RhyngrwydE-fasnach

Sut i ddefnyddio'r cerdyn "Troika"? Troika (map trafnidiaeth): adolygiadau

Cerdyn electronig o'r math sydd wedi'i ailgyflenwi, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer teithio ar wahanol fathau o drafnidiaeth gyhoeddus, yw'r cerdyn "Troika". Ni ellir datgan yn anghyfartal faint yw'r analog hwn o docynnau papur, gan y bydd y pris yn dibynnu'n unig ar nifer y cynigion y penderfynodd y teithiwr eu defnyddio. Mae "Troika" yn darparu rhyddid symud, yn helpu i ymdopi â nifer o anhwylderau. Yn dibynnu ar y manylion am deithiau i'r cerdyn, gellir cofnodi tanysgrifiad i'r frenhines neu fersiynau electronig o raglenni o'r fath fel "Un", "TAT" a "90 munud".

Ble alla i ddefnyddio'r cerdyn?

O ystyried y cwestiwn o sut i ddefnyddio'r cerdyn "Troika", rhowch sylw i'r ffaith y gellir ei ddefnyddio mewn mathau o drafnidiaeth fel metro a thramiau, trolbusbuses a bysiau, trenau trydan maestrefol. Gyda phob defnydd o'r cerdyn, bydd swm sy'n hafal i gost un tocyn yn cael ei ddebydu o'i gyfrif. Gall fod yn 30 rwbel ar gyfer teithio yn y metro, 29 o rwbllau ar gyfer taith ar dram, troli neu fws a 46 o rwbllau ar gyfer taith ar unrhyw drafnidiaeth a bennir gan y tariff "90 munud". Mae'n werth rhoi sylw i'r ffaith bod y cerdyn "Troika", y mae ei dariffau yn ddeniadol iawn, wedi'i gynllunio i ddechrau ar gyfer un teithiwr. Ni ddarperir taliad am y cerdyn i ddau berson ar yr un pryd. Bydd yr ail dâl yn cael ei rwystro. Mae angen aros am yr egwyl talu am deithio ar y map o 3 munud i 10.

Faint mae "Troika" yn ei gostio?

Mae'r cerdyn yn costio 50 rubles. Nid pris yw hon - mae'n fath o addewid sy'n cael ei ddychwelyd i ddeiliad y cerdyn rhag ofn nad yw'n bwriadu ei ddefnyddio mwyach. Mae ymarferoldeb y drwydded deithio yn caniatáu iddo ailgyflenwi. Nid yw'r arian a adneuwyd ar y cyfrif yn llosgi allan nac yn diflannu. Gallwch ychwanegu at y cyfrif am hyd at dair mil o rublau. Mae'n deillio o'r swm a gyflwynwyd a godir am y pris ar y prif dariff. Nid yw'r terfyn wrth ailgyflenwi'r cyfrif am 3,000 rubles yn eithrio'r posibilrwydd o brynu pecynnau o'r fath fel "United" ar gyfer 5200 rubles a "TAT" ar gyfer 7300 rubles, sy'n anghyfyngedig. Mae penodolrwydd defnyddio cerdyn teithio o'r fath fel y cerdyn "Troika", y mae ei gost yn dibynnu ar y pecyn o wasanaethau, yn cynnwys nad yw arian wedi'i adneuo cyn pob taith i'r cyfrif. Mae perchennog y cerdyn teithio yn syml yn prynu tocynnau ar gyfer y math o gludiant sydd ei angen arno, gan osod y cerdyn i'r derfynell briodol, ac mae'r tripiau a ragwelwyd eu hunain eisoes wedi'u cofnodi ar y plastig.

Pethau pwysig i'w wybod

Er mwyn deall yn fanwl y cwestiwn o sut i ddefnyddio'r cerdyn "Troika", mae'n werth talu sylw at y pwyntiau canlynol. Os oes rhywbeth o'i le gyda'r cerdyn teithio neu os caiff ei ddifetha'n llwyr, mae angen i chi gysylltu â man prynu'r olaf a'i newid i un newydd. Mewn sefyllfa lle nad yw'r cerdyn wedi'i ddiweddaru mewn peiriant arbennig, mae angen ysgrifennu cais ac anfon y plastig i'w archwilio trwy isffordd yr ariannwr. Tynnwn sylw at y ffaith y gellir defnyddio'r cynnyrch trafnidiaeth yn unig yn y parth A, sy'n cynnwys yr ardal weinyddol "hen" Moscow, Novomoskovsk. Mae'r map yn addas ar gyfer teithiau o fewn Zelenograd. Heddiw, mae'n bosib gwneud cysylltiadau plastig â chardiau electronig cyffredinol. Y newyddion da yw bod y banc mwyaf yn Rwsia, Sberbank, yn paratoi cardiau banc newydd , y bydd modd cysylltu â'r cerdyn teithio iddi.

Tariff "90 munud"

Un o'r tariffau mwyaf cyfleus a chyffredin yw "90 munud". Byddwn yn nodi sut i ddefnyddio'r cerdyn "Troika" yn y cynllun tariff hwn. Mae ei hynodrwydd fel a ganlyn. Os bydd deiliad y cerdyn yn defnyddio cludiant tir sawl gwaith ac nid yw'n treulio mwy nag un amser yn yr isffordd am 90 munud, caiff ei gyfrif ei debydu 46 rubles, nid 30 rubles a 29 rubles, yn ôl y tariffau "TAT" a "United". Mae plastig yn dewis tariff yn awtomatig os yw'r gyfres o deithiau wedi cael eu cynnal o fewn cyfnod penodol o amser. Ni ellir cyfuno tariff "90 munud" â tharifau eraill, megis "United" a "TAT". Gellir cofnodi'r olaf, yn ei dro, gyda'i gilydd. Os oes dau gynllun tariff ar un plastig, wrth deithio ar drafnidiaeth tir, caiff y tocynnau eu dileu o "TAT" am bris o 29 rubles, a phan fyddant yn teithio fesul metro - o "Edinaya" am bris o 30 rubl.

Y term gweithredu plastig

Er mwyn deall sut i ddefnyddio'r cerdyn "Troika", mae angen i chi roi sylw i'r ffaith bod gan y plastig gyfnod dilysrwydd, ac ar ôl hynny, yn absenoldeb ail-lenwi, caiff yr holl deithiau eu llosgi. Ystyriwn, beth yw cyfnod gweithgaredd y cerdyn teithio:

 • Mewn tariffau "TAT" a "United" gyda phrynu hyd at 2 deithiau bydd y cerdyn yn weithgar am 5 diwrnod (gyda'r diwrnod prynu'n gynhwysol).
 • Bydd y tariff "90 munud" gyda 1 neu 2 deithiau yn ddilys dim ond ar y diwrnod gwerthu.
 • Gellir rhoi'r tariff "Un" ar gyfer 30, 36 a 90 diwrnod.
 • Gellir ailgyflenwi tariff "TAT" am 5 trip, 11, 20 a 60 am gyfnod dilysrwydd 30, 90 a 365 diwrnod.
 • Bydd y tariff "90 munud", a gyhoeddir ar gyfer teithiau 5, 11, 20, 40 a 60 yn weithgar am 90 diwrnod.

Nodweddion taliadau

Fel ar gyfer pecynnau anghyfyngedig, gellir eu hysgrifennu i'r cerdyn un ar ben y llall - gellir talu taliad newydd pan nad yw'r terfyn cyntaf wedi'i ddileu eto. Y prif beth yw bod cyn 30 diwrnod o leiaf cyn diystyru'r cerdyn. Ni ellir defnyddio'r cerdyn "Troika", lle mae tariffau'n amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar y pecyn o wasanaethau a gynigir, gyda'r cyfnod gweithgaredd sydd wedi dod i ben.

Ble i ailgyflenwi'r cyfrif a ble i wirio'r balans?

Gellir ail-lenwi a dilysu'r cerdyn yn uniongyrchol mewn peiriannau tocynnau ac yn uniongyrchol yn y desgiau arian parod o orsafoedd tanddaearol. Mae'r gwasanaethau yn cael eu cynnig mewn ciosgau o'r SUE "Mosgostrans" o fath awtomataidd. Gellir cynnal triniaethau gyda phlastig yn Aeroexpress ac yn derfynellau y partneriaid: Eleksnet a Euro Plat, velobike.ru a Megafon. Gwiriwch fod y cydbwysedd teithio ar y map yn gallu ei atodi at derfynellau gwybodaeth lliw melyn, sydd wedi'u lleoli yn y lobi metro. Bydd yr holl wybodaeth, gan gynnwys dilysrwydd y cerdyn teithio, yn cael ei arddangos ar y sgrin derfynell. Gallwch egluro'r cydbwysedd trwy gysylltu â chefnogaeth dechnegol yn y modd ffôn. Gellir ailsefydlu, gan ddechrau yn 2014, trwy'r wefan swyddogol. Mae'r cerdyn "Troika", y gellir edrych ar ei gydbwysedd ar yr un safle, wedi'i ailgyflenwi ar ôl llenwi adrannau cyfatebol y ddewislen: "Rhif cerdyn", "Rhif symudol" a "Swm". Gellir talu arian trwy'r gwasanaeth SMS.

Manyleboldeb y taliad: yr hyn y dylid ei wybod i bob deiliad cerdyn

Os nad yw'r cerdyn "Troika", y mae ei gost yn dibynnu ar y tariff, wedi'i ddefnyddio'n llawn erbyn y dyddiad dod i ben, ni allwch dalu am weddill y pecyn o wasanaethau. Bydd rhaid credydu arian i'r cyfrif yn un o'r ffyrdd sydd ar gael yn llawn. Gan nad yw teithiau ar y map yn llosgi i lawr, hyd yn oed ar ôl i'r tymor ddod i ben gellir eu defnyddio ar ôl i'r tariff newydd rhagdaledig ddod i ben. Mae tanysgrifiadau sy'n cael eu cofnodi ar blastig, yn debyg i docynnau papur, ac mae manylder eu defnydd yn debyg. Os, ar ôl i'r cyfnod gweithgaredd cerdyn ddod i ben, nid yw wedi'i ailgyflenwi, dim ond canslo'r holl deithiau gweddilliol. Gellir defnyddio "Troika" - cerdyn trafnidiaeth a ddefnyddir gan lawer o drigolion Moscow, ar gyfer dau dariff â chyfeiriad gwahanol o draffig a chyfeiriadau gwahanol ar yr un pryd. Mae ailddefnyddio'r tanysgrifiad yn yr un cyfeiriad ar gael o fewn sawl munud.

Cardiau electronig Universal a "Troika"

Cerdyn trafnidiaeth yw "Troika". Mae ar gael yn y fformat cais ar gardiau electronig cyffredinol, a gyhoeddwyd ar ôl Ebrill 1, 2013. Gellir cynnal teithio o fewn terfynau'r cynlluniau tariff sefydledig. Er mwyn manteisio ar bosibiliadau cludiant plastig trwy UEC, mae angen ailgyflenwi "Troika" yn un o'r swyddfeydd arian tanddaearol am o leiaf 29 o rwbeliau. Gellir cynnal y llawdriniaeth trwy unrhyw beiriannau tocynnau yn y metro. I weithredu'r cais Troika ar y UEK, nid oes angen triniaeth ychwanegol. Mae'r cais wedi'i weithredu'n awtomatig. Os yw'n dal i fod yn ddi-waith, gellir darparu cymorth mewn unrhyw swyddfa lle mae cardiau electronig cyffredinol yn cael eu cyhoeddi. Gallwch ddefnyddio ystod lawn o bosibiliadau cerdyn trafnidiaeth plastig trwy UEM, os ydych bob amser yn cadw cydbwysedd cadarnhaol ar y cerdyn teithio.

Manteision cerdyn trafnidiaeth

Un o'r cyfatebion mwyaf cyfleus o docynnau papur yw'r cerdyn "Troika". Faint yw'r cynnyrch, gallwch gael gwybod naill ai ar y wefan swyddogol neu yn y mannau i'w werthu. Teimlwyd llawer o fanteision plastig gan lawer o drigolion Moscow. Gallwn ddweud am nodweddion canlynol y cynnyrch:

 • Hawdd i'w ddefnyddio. Nawr, does dim rhaid i chi boeni am docynnau papur, sy'n hawdd eu colli a'u difetha, oherwydd byddan nhw i gyd mewn un lle, ar blastig.
 • Penderfynir ar effeithlonrwydd y cynnyrch gan y cynlluniau tariff manteisiol a'r gallu i dalu teithio am gyfnod penodol o amser, gan ddatrys y mater trafnidiaeth unwaith ac am byth.
 • Gyda ailgyfrifiad un-amser, ni fydd yn rhaid i un o'r ffyrdd cyfleus sefyll yn y swyddfa docynnau yn y ciw bob dydd i brynu tocyn. Mae amser arbed yn fantais sylweddol.
 • Mae'r cerdyn wedi'i ddiogelu'n llwyr rhag sgamwyr. Nid yw arian ar y cyfrif yn llosgi. Os telir swm o 3,000 o rublau i'r cerdyn, caiff ei ganslo ar ôl 5 mlynedd, ar yr amod na chaiff ei ddefnyddio'n llawn.
 • Gallwch chi osod y cyfrif cerdyn i'r rhif ffôn.
 • Mae'r cais symudol yn caniatáu nid yn unig i wirio'r cerdyn "Troika" ar unrhyw adeg gyfleus. Fe'i cynlluniwyd i berfformio unrhyw drafodion ariannol ar unrhyw adeg.
 • I ddefnyddio'r cerdyn mewn trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n ddigon hawdd ei atodi i'r troell.

Ystadegau positif, adolygiadau, neu Sut mae poblogrwydd y cynnyrch yn tyfu

Mae adborth y deiliaid cardiau bron yn gwbl gadarnhaol. Roedd pobl yn gwerthfawrogi manteision plastig dros docynnau. Mae poblogrwydd cynyddol y cynnyrch cymharol newydd hefyd yn cael ei siarad gan ystadegau. Felly, yn 2013, bron yn syth ar ôl cyflwyno plastig, dechreuon nhw ddefnyddio tua 20% o'r holl deithwyr metro. Cyn gynted ag Ionawr 2014, cynyddodd nifer y deiliaid cardiau i 1 miliwn o 760,000 o bobl. Mae'r galw am blastig yn tyfu'n gyson oherwydd ei ehangu swyddogaethol o fis i fis. Er hwylustod mwyaf posibl perchnogion y cynnyrch, mae eisoes wedi'i integreiddio â'r system rhentu beiciau. Bydd y cerdyn "Troika" ar gyfer y trên ac ar gyfer dulliau eraill o gludiant yn cael ei addasu yn y dyfodol agos i dalu am y teithio yn Aeroexpress ac i dalu am y lle parcio. Yn y dyfodol, dylai'r cynnyrch ddod yn gyffredinol, wedi'i addasu i dalu am y rhan fwyaf o wasanaethau trafnidiaeth yn y brifddinas. Mae cynigion "ar gyfer teithiau dyddiol", "ar gyfer oriau gwaith", "ar gyfer y penwythnos", "ar gyfer teithiau hir" yn rhaglenni arbennig o fewn fframwaith y teithio "Troika". Ni fydd y map isffordd, mewn gwirionedd, fel cyfnewid arian mawr, yn achosi problemau mwyach. Mae ansawdd y cynnyrch arloesol yn ddadleuol, gan fod ei phoblogrwydd yn tyfu'n esboniadol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.