IechydAlergeddau

Alergedd Egg: symptomau, atal, trin

Mae wyau yn un o'r alergenau mwyaf pwerus ac yn aml yn achosi adwaith penodol, nid yn unig mewn oedolion, ond hefyd mewn plant ifanc.

symptomau alergedd yn digwydd fel arfer o fewn ychydig funudau (weithiau o fewn ychydig oriau) ar ôl llyncu wyau neu gynhyrchion sy'n eu cynnwys (yn cynnwys wyau powdr gwyn). Gall symptomau anoddefgarwch fod yn ysgafn a thrwm: a brech ar y croen, cychod gwenyn, tagfeydd trwynol, chwydu neu broblemau treulio eraill. Mewn achosion prin yr wyau achosi anaffylacsis - adwaith, sy'n bygwth bywyd.

alergedd wy yn aml yn ymddangos yn ystod babandod, yn ystod gyflwyno bwydydd diddyfnu newydd. Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn tyfu'n rhy fawr iddo gan yr oedran dechrau llencyndod.

symptomau

Mae ymateb y corff yn gwbl ddibynnol ar ei nodweddion unigol ac amlwg yn fuan ar ôl cymryd yr alergen i mewn i'r bwyd. O ystyried bod cynnwys alergedd wy, symptomau fel a ganlyn:

 • llid y croen, neu gychod gwenyn - yr adwaith alergaidd mwyaf cyffredin.
 • tagfeydd trwynol, trwyn yn rhedeg a thisian (rhinitis alergaidd).
 • Symptomau anhwylderau treulio: colig, cyfog, chwydu.
 • Arwyddion a symptomau asthma: peswch, tisian, teimlad o dyndra yn y frest neu yn fyr o anadl.

anaffylacsis

Gall alergedd difrifol i wyau o oedolion neu blant yn arwain at anaffylacsis - cyflwr allai fod yn angheuol sy'n gofyn gweinyddiaeth uniongyrchol o epinephrine (adrenalin) a thriniaeth frys. Arwyddion a symptomau anaffylacsis cynnwys yr amodau canlynol:

 • Culhau y llwybrau anadlu, yn cynnwys chwyddo neu deimlad o lwmp yn y gwddf , ynghyd â diffyg anadl.
 • Colig a phoen yn y frest.
 • Mwy o cyfradd curiad y galon.
 • Mae cyflwr o sioc gyda gostyngiad sydyn mewn pwysedd gwaed, amlygu fel dirywiad mewn iechyd, pendro neu fynd yn anymwybodol.

Mae'n syniad da trafod gyda'ch meddyg unrhyw adwaith (hyd yn oed os yw'n ymddangos yn ddibwys) os ydych chi neu eich plentyn ddarganfod alergedd i wyau ieir. Gall difrifoldeb y symptomau fod yn wahanol bob tro, felly hyd yn oed os yw adwaith cychwynnol bychan wedi hynny ddisgwyl symptomau mwy difrifol.

Os yw'r meddyg yn canfod bod eich plentyn yn cael adwaith difrifol yn digwydd, bydd yn rhagnodi chwistrelliad o epinephrine ar unwaith mewn achos o anaffylacsis. pigiadau o'r fath yn cael eu gwneud gan ddefnyddio chwistrell pen, gan ddarparu rhoi cyffuriau ychwanegol.

Pryd i weld meddyg?

Dylai wneud apwyntiad gydag allergist os ydych chi neu eich plentyn symptomau alergedd bwyd yn syth ar ôl bwyta wyau neu gynhyrchion sy'n cynnwys wyau. Os yn bosibl, yn well gweld meddyg yn syth yn ystod adwaith annodweddiadol i'r cynnyrch - fel arbenigwr yn gyflymach a diagnosis mwy cywir.

Os oes arwyddion o anaffylacsis dylai unwaith alw am ambiwlans a manteisio ar un dos o epinephrine mewn chwistrell arbennig, os yw'r alergedd wy cael diagnosis a chyffuriau meddyg sydd wedi cofrestru yn swyddogol.

rhesymau

Anoddefgarwch at fwydydd penodol - nid yw hyn yn ymateb imiwnedd digonol yn eithaf i'r bwyd newydd. Yn yr achos hwn, mae'r imiwnedd camddehongli rhai proteinau a geir yn yr wyau fel sylwedd niweidiol. Pan fyddwch chi neu eich plentyn wedi dod i gysylltiad â proteinau hyn, mae'r celloedd system imiwnedd (gwrthgyrff) cydnabod y perygl dychmygol a'r angen i ddangos i'r corff i ryddhau histamin i mewn i'r gwaed a chyfansoddion cemegol eraill sy'n achosi arwyddion a symptomau alergedd.

Proteinau yn alergenau posibl a gynhwysir yn y protein, ac yn y melynwy, ond mae'n idiosyncrasy mwyaf cyffredin o brotein wy. Alergedd i wyau (llun yn cael ei gynrychioli mewn nifer o gyfeirlyfrau meddygol) Gall hefyd ddigwydd mewn babanod sy'n cael eu bwydo ar y fron os bydd y fam yn bwyta'r melynwy a gwyn.

ffactorau risg

Mae'r amodau canlynol yn cynyddu'r risg o anoddefgarwch i wyau:

 • dermatitis atopig. Plant ag ffrwydradau croen o'r fath yn fwy tebygol o ddioddef o alergedd i wyau ieir na'u cyfoedion sydd â chroen iach.
 • Hanes yn y teulu. Rydych mewn perygl os yw un neu ddau o'ch rhieni diagnosis o asthma, alergedd neu anoddefiad bwyd unigol, a amlygir yn y ffurf o rhinitis alergaidd, wrticaria ac ecsema.
 • Oedran. alergedd wy yn fwyaf cyffredin mewn plant. Gydag oedran, organau'r system dreulio yn olaf aeddfedu, ac achosion o alergeddau bwyd a gofnodwyd yn llai aml.

triniaeth

Yr unig ffordd i atal adwaith annormal - rhoi'r gorau i ddefnyddio wyau a'u deilliadau. Fodd bynnag, mae rhai pobl ag alergeddau o'r math hwn fel arfer yn ymateb i gynhyrchion sy'n cynnwys wyau wedi'u prosesu, megis nwyddau pobi.

Cyffuriau - gwrth-histaminau - leihau dwysedd o symptomau alergedd bwyd ysgafn. Gall y cyffuriau fod yn feddw ar ôl amlygiad alergenau ar y corff. Serch hynny, dylid cofio nad ydynt yn gallu atal yn gyfan gwbl adwaith annormal ac yn aneffeithiol wrth drin cyflyrau difrifol.

Efallai y bydd angen i chi bob amser yn cario chwistrell pen gyda epinephrine. angen priciwch o anaffylacsis.

alergedd wy yn brin mewn plentyn yn ddifrifol, fel y rhan fwyaf o blant yn raddol tyfu'n rhy fawr clefyd hwn. Trafodwch gyda'ch meddyg y posibilrwydd o arsylwi a ddylid arbed dros arwyddion amser o anoddefgarwch unigol proteinau wyau. Ni ddylai geisio i roi eich plentyn wyau fel arbrawf, gan ei bod yn amhosibl rhagweld adwaith corff y plentyn ar gyfer ei fwyta dro ar ôl tro o gynnyrch allai fod yn niweidiol.

atal

Gallwch ddewis i gymryd mesurau i atal adwaith alergaidd, neu atal ei ddirywiad. Er enghraifft:

 • Yn ofalus, darllenwch y wybodaeth ar y cynnyrch bwyd, a nodir ar y pecyn. Ni all rhai pobl yn goddef wyau, hyd yn oed mewn symiau bach iawn o gweddilliol (ar gyfer swm y gwelir yn y arysgrif ar y pecyn y cynnyrch: "Gall gynnwys olion o wyau").
 • Byddwch yn ofalus mewn sefydliadau arlwyo. Nid yn unig y gweinyddion - weithiau nid y cogydd yn hollol siŵr y presenoldeb neu absenoldeb o broteinau wyau mewn dysgl penodol.
 • Dywedwch wrth yr holl oedolion sydd ag yr ydych yn gadael plentyn, mhresenoldeb ei anoddefgarwch unigol. Nyrs, athro, dylai aelodau o'r teulu gofio bod alergedd i wyau (llun maent yn dangos a all fod yn, os yw'n mynd i fwyta wy) mewn plentyn, ac nid oedd yn rhoi iddo cynnyrch allai fod yn beryglus. Sicrhau bod oedolion yn gwybod sut i ymddwyn mewn achos o argyfwng.
 • Os ydych yn bwydo ar y fron, osgoi wyau bwyta. proteinau wyau dreiddio i laeth y fron a gall achosi symptomau alergedd bwyd mewn babanod.

Cynnyrch gyda chynnwys wyau cudd

Yn anffodus, hyd yn oed os nad ydych yn nodi yr wyau a'u deilliadau yn y cynnyrch, gall dal i gynnwys rhywfaint o brotein wy. Chwalu unrhyw amheuaeth yn yr achos hwn yn unig y gall gwneuthurwr.

Er hwylustod, gallwch ddefnyddio'r rhestr ganlynol o gynhyrchion â chynnwys cudd y wyau, ond cofiwch ei bod yn bell o fod yn gyflawn:

 • marshmallows a candy;
 • mayonnaise;
 • meringue;
 • gynnyrch becws;
 • briwsion bara;
 • marsipán;
 • gwydredd;
 • cig wedi'i brosesu, rholiau cig a peli cig;
 • pwdinau a chwstard;
 • dresin salad;
 • pasta;
 • yr hufen yn mathau blasus o goffi gan ychwanegu alcohol;
 • sychu.

Os nad ydych yn cynhyrchu gwahanol fwydydd y gall proteinau wy a ddefnyddir yn cael ei ganfod yn y cyfansoddiad y cynhwysion canlynol:

 • albwmin;
 • globulin;
 • lecithin;
 • livetin;
 • lysosym;
 • Vitellius;
 • enwau sy'n dechrau gyda "ofa" neu "ovo", e.e. ofalbwmen (albumin wyau) neu ovoglobulin.

Alergedd i wyau all ddigwydd wrth weini, pryd wedi'i goginio cartref mewn tŷ rhyfedd, lle gall bwyd ddangos symiau bach o wyau oherwydd natur y fwydlen cynhwysfawr. Os nad ydych yn gallu llwyr osgoi alergeddau, dylai fod yn bosibl i baratoi ar gyfer symptomau posibl.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.