IechydMeddygaeth

Nasolacrimal rhych: lluniau cyn ac ar ôl cywiro

Os bydd y fenyw dechreuodd edrych yn llawer hŷn na ei oedran, mae'n amser i sain y larwm. Ffactorau sy'n cyfrannu at newid o ran ymddangosiad, mae nifer fawr. Yn yr erthygl hon, edrych yn agosach ar dim ond un sydd yn hen wyneb o leiaf 10 mlynedd. Mae'r ymosodiad - rhych nasolacrimal.

Manylion ynghylch y diffyg

rhigol ddagrau (nasolacrimal fel arall mae'n cael ei alw) - yn cris bach, sy'n yn lleol yn agos at y ffin asgwrn orbital. Mae ei ffurfio o ganlyniad i nodweddion anatomegol yr ardal wyneb. Fel rheol, mae'n presenoldeb waliau trwchus yn y maes hwn - y septwm. rhigol Nasolacrimal cysylltu'r croen i gyhyr y oculi orbicularis ac yn sefydlog ar y strwythurau esgyrn.

Mewn pobl ifanc, gorlan hon mae bron yn anweledig oherwydd 25 mlynedd o ffabrig a nodweddir gan hyblygrwydd uchel ac elastigedd. Gydag oedran cynyddol a'r corff ligament parwydol heneiddio gwanhau yn raddol, yn ymestyn ac yn ymestyn. O ganlyniad, mewn rhai ardaloedd a ffurfiwyd datgyffesiadau, ac ar y llaw arall - sagging a chwyddo. O dan y llygaid, mae "cylchoedd" penodol. O tywynnu drwy'r pibellau yn bluish. wyneb dynol ar eu golwg yn mynd yn sâl ac yn flinedig.

Wrth gwrs, ni all y deddfau natur ei ddadwneud. Fodd bynnag, gallwch geisio atal yr arwyddion gweladwy o heneiddio a arafu eu datblygiad.

Sut i atal rhych nasolacrimal?

Mae unrhyw broblem yn haws i atal nag i drin. Felly, dylid atal diffyg hwn yn dechrau ar unwaith. Bydd datblygiadau arloesol syml mewn trefn ddyddiol yn helpu i gywiro'r broblem:

 • Mae deiet cytbwys (mwy o ffrwythau a llysiau ffres, llai o losin a mwg).
 • gweithgarwch corfforol dyddiol (cerdded, nofio yn y pwll).
 • regimen yfed Cydymffurfio (2 L o ddŵr di-carbonedig pur y dydd).
 • Mae'r defnydd o eli arbennig i moisturize y croen.

I lawer o bobl, y rhych nasolacrimal yn dechrau siarad yn glir yn erbyn y cefndir o glefydau cronig, sy'n cael eu cyd-fynd chwyddo difrifol. Felly, mesur arall o atal yn triniaeth gynnar o'r holl anhwylderau.

Sut i gael gwared ar y diffyg?

Os nad yw pob un o'r mesurau a gymerwyd yn llwyddiannus, mae'n amser i symud ymlaen i drin mwy difrifol. meddygaeth fodern yn cynnig rhestr gynhwysfawr o ffyrdd i fynd i'r afael â'r broblem hon, gan fod y rhych nasolacrimal. Nid yw Lluniau cyn ac ar ôl y weithdrefn yn caniatáu i amau eu heffeithiolrwydd. Gall yr holl offer a ddefnyddir yn cael ei rannu yn ddau grŵp: llawfeddygol a heb lawdriniaeth. Ystyried pob un o'r embodiments yn fanylach.

dulliau llawfeddygol ar gyfer cywiro

ferch heddiw yn cael ei orfodi yn ddyddiol i gyflawni amrywiaeth o rolau. Yn y bore roedd hi'n fam ofalgar, ac yn ceisio bwydo teulu brecwast blasus. Yn ystod y dydd mae hi wedi i wneud yr holl waith o gwmpas y ty neu i weithio yn y swyddfa. Yn y nos, bydd angen gyda gwên i gyfarfod ei gŵr annwyl ar ôl diwrnod prysur.

Mae'r cylch o ddigwyddiadau oes amser ar gyfer triniaethau harddwch. Yr unig ateb sy'n eich galluogi i ymdopi â newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran - cywiro llawfeddygol rhych nasolacrimal. I gael y canlyniad a ddymunir y meddyg yn defnyddio un o'r dulliau canlynol:

 • lipofilling Gweithredu. Mae'r weithdrefn hon yn berthnasol ar gyfer cleifion o grwpiau oedran cyfartalog. Nid yw'n cynnwys newidiadau mawr o ran ymddangosiad, ond yn ymdopi â'r tasgau. Hanfod lipofilling cynnwys yn y ffaith bod yr arbenigwr yn llenwi'r meinwe bloneg cafn deigryn o rannau eraill o'r corff y claf. Nid yw Hyd o drin yn fwy na 40 munud, ond mae angen anesthetig lleol.
 • Dull arall o lawdriniaeth yn cynnwys faint o feinwe brasterog oddi wrth y amrannau is. deunydd ac ar hynny yn cael ei chwistrellu subcutaneously i mewn i'r ardal nam. gweithredu o'r fath yn cael ei ddefnyddio yn gyffredin fel ychwanegiad at blepharoplasty safonol.

dulliau llawfeddygol ar gyfer cywiro yn hynod effeithiol, yn hir-barhaol ac yn cael eu goddef yn dda. Fodd bynnag, ni fydd pob menyw yn cael ei benderfynu ar y llawdriniaeth, sy'n addo i gywiro rhych nasolacrimal. Adolygiadau o gleifion gwirioneddol yn aml yn helpu i benderfynu p'un ai i gymryd y cam hwn.

gweithdrefnau nad ydynt yn llawfeddygol

I gynnwys rhai gweithdrefnau cosmetig heb lawdriniaeth nad ydynt yn gysylltiedig â niwed i'r croen. Nid yw eu effaith yw mor amlwg ag ar ôl llawdriniaeth. Fodd bynnag, nid ydynt yn ei gwneud yn ofynnol cyfnod adfer hir. Ymhlith y dulliau mwyaf poblogaidd heb lawdriniaeth cywiro oedran-nam gellir adnabod:

 • plasty cyfuchlin (llenwyr chwistrellu);
 • RF-godi;
 • tynhau Ultrasonic.

Mae'r weithdrefn benodol y bwriad yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Mae hyn yn y cyflwr presennol y croen, a difrifoldeb y nam, ac oedran y ferch. Er enghraifft, llenwi llenwyr rhych nasolacrimal gwneud synnwyr i ddechrau mor gynnar â 30 mlynedd. Mae tua yr un oed, gallwch roi cynnig ar y RF-codi. Ystyried pob un o'r gweithdrefnau ychydig mwy o fanylder isod.

Ultrasonic tynhau

Mae hon yn weithdrefn difrifol lle yr effaith nid yn unig ar y croen ond hefyd yn y cyhyrau'r wyneb. Felly, un o'r arwyddion ar gyfer ei ymddygiad yn ôl oedran 45 mlynedd. Canlyniad Ultrasonic tynhau arwynebol debyg i effaith llawfeddygaeth blastig, ond nid yw'n dal mwy na blwyddyn.

RF-codi

Cywiriad nasolacrimal rhych drwy'r corbys radio-amledd yn boblogaidd ymysg menywod sydd wedi camu trothwy o 30 mlynedd. gweithdrefn gweithredu arferol yn hyrwyddo cynhyrchu naturiol colagen ac asid hyalwronig, sy'n colli croen gydag oedran.

technegau Caledwedd cywiriad (uwchsain a chodi RF-lifft) yn ddefnyddiol ar y cyd â'r plasty cyfuchlin. rhaid i chi ymgynghori yn gyntaf gyda'ch meddyg, oherwydd bod y rhestr o gwrtharwyddion i'r gweithdrefnau hyn yn helaeth. Mae'n cynnwys:

 • tiwmorau anfalaen;
 • tuedd i fitiligo;
 • herpes;
 • derbyn retinoids llafar;
 • clefydau heintus difrifol.

Am fwy o wybodaeth am gwrtharwyddion ddweud wrth yr arbenigwr. Pan fydd y cyd-ddigwyddiad o un neu fwy o eitemau o restr o'r gweithdrefnau gorau i roi.

Cywiriad cyfuchlin

Mae'r weithdrefn yn awgrymu arbennig llenwyr rhych llenwi nasolacrimal seiliedig ar asid hyalwronig. Y gwaith o lunio a gyflogir i leihau dyfnder wrinkles yn y amrant isaf, yn cynyddu elastigedd epidermaidd yn y rhanbarth hwn. Y canlyniad gweladwy yn cael ei storio am flwyddyn.

Sut mae'r nasolacrimal cywiro gyfuchlin rhych? Cyn ac ar ôl y driniaeth, y ferch meddyg llun i wedyn olrhain y ddeinameg ei newidiadau allanol. Yna paratoi'r croen, a fydd yn cynnal yr holl manipulations. Er mwyn gwneud hyn, mae'n cael ei lanhau o cyfansoddiad a difwynwyr eraill. Yna anesthetig a dechrau chwistrellu marcio phensil arbennig ar gyfer chwistrellu.

Gweinyddu'r broses o lunio ei hun hefyd yn cael ei wneud mewn dilyniant. rhigol Nasolacrimal cael ei addasu trwy weinyddu dognau llai o'r cyffur. Yn ystod pob pigiad, bydd y meddyg yn perfformio nodwydd gynnig igam-ogam o dan y croen.

Dylid nodi bod y cywiriad cyfuchlin yn beryglus ar gyfer ei sgîl-effeithiau. Mae'r rhain yn cynnwys cochni yn y llygad, chwydd bychan. Er mwyn dileu'r problemau o'r fath, arbenigwyr cynghori i olchi mewn dŵr oer, peidiwch â cysgu ar eich stumog. Byddwch hefyd angen ychydig o amser i ffwrdd oddi wrth y hufen maethlon ar gyfer gofal.

Os bydd y weithdrefn yn cael ei wneud yn effeithlon, mewn pythefnos, ni fydd yn amlwg rhych nasolacrimal. Cyn ac ar ôl yr ymyriad o arbenigwr yn gweld o'i flaen dau berson hollol wahanol. Mae pob menyw ifanc o flaen ein llygaid.

Barn merched

Sy'n gadael y tu ôl i adborth cywiro rhych nasolacrimal? Barn o'r rhyw deg y gweithdrefnau hyn yn wahanol. Ar ddulliau anymyrrol yn bennaf cywiro gadarnhaol. Merched sôn am y gweithdrefnau hollol ddi-boen, nid oes unrhyw sgîl-effeithiau difrifol. Ystyrir Mantais arall bwysig yw bod gwasanaethau cost gymharol isel. Er enghraifft, bydd lifft caledwedd costio 15,000. Rubles. Mae'n werth nodi un anfantais bwysig - yr effaith adfywio yn parhau am sawl mis.

A yw'r canlyniadau yn y tymor hir o gywiro llawfeddygol o rhych nasolacrimal? Adolygiadau o'r math hwn o weithdrefn hefyd yn dod o hyd yn gadarnhaol ar y cyfan. Gan weithredu arbenigwyr Lipofilling argymell fenywod sydd wedi penderfynu i ddelio ddifrif â'r diffyg. Ar mae'n werth meddwl yn 35-40 mlynedd. ymyrraeth lawfeddygol yn cael ei oddef yn dda yn gyffredinol gan gleifion, a'r effaith gadarnhaol yn para am flynyddoedd lawer. Yn yr achos hwn, efallai y bydd y meddyg yn tynnu nid yn unig y rhigol nasolacrimal, ond "bagiau" a herniation braster. O ganlyniad, mae person yn newid sylweddol. Yr unig cafeat - fel plastig, mae'n ddymunol i beidio ag ailadrodd fwy na thair gwaith mewn oes.

lapio

Nawr eich rhywfaint o wybodaeth yn hysbys ar y pwnc: "rhych nasolacrimal: cywiro". Lluniau cyn ac ar ôl y driniaeth hefyd yn cael eu cyflwyno yn yr erthygl hon. Cofiwch fod cyn i unrhyw trin yn angenrheidiol i ymgynghori â'ch meddyg. Mae yr un mor bwysig dod o hyd i arbenigwr cymwys a fydd yn gallu dewis y dulliau mwyaf effeithiol o ymddangosiad trawsnewid.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.